Zmiany UFI

W dniu 29 września 2023 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów w na tym rynku („Ustawa Zmieniająca”), zmieniające m.in. ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi („UFI”).

Poniżej prezentujemy kluczowe zmiany UFI:

  1. Zarządzający ASI może uznać osobę fizyczną za inwestora profesjonalnego na jej wniosek inwestora, pod warunkiem, że (i) posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych oraz właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami, a także wartość jej wkładu do ASI będzie nie mniejsza niż równowartość w złotych kwoty 60 000 euro (wg średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na dzień wniesienia wkładu). Środki na wniesienie przez osobę fizyczną wkładu nie mogą pochodzić z pożyczki, darowizny lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej z ASI, zarządzającym ASI lub jednostką powiązaną z tymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości;
  2. inwestorem alternatywnej spółki inwestycyjnej („ASI”) może być wyłącznie osoba spełniająca kryteria klienta profesjonalnego, tzn. będąca jednym z podmiotów wyraźnie wskazanych w UFI lub osobą traktowaną jako klient profesjonalny. Oznacza to, że osoby niezakwalifikowane jako klienci profesjonalni nie mogą nabywać praw udziałowych ASI ani wnosić wkładu do ASI;
  3. ASI nie może zawierać umowy pożyczki lub innej umowy o podobnym charakterze, dokonywać emisji obligacji lub innych papierów wartościowych niebędących prawami uczestnictwa ASI, jeżeli udzielającym pożyczkę lub zawierającym inną umowę o podobnym charakterze albo obejmującym lub nabywającym obligacje lub inny papier wartościowy jest osoba fizyczna, która nie została uznana za klienta profesjonalnego;
  4. czynność prawna mająca za przedmiot prawa uczestnictwa w ASI, prowadząca do ich przeniesienia na podmiot inny niż inwestor tej ASI lub zarządzający tą ASI wymaga wyrażenia zgody w formie pisemnej przez zarządzającego ASI. Zarządzający ASI musi odmówić wyrażenia zgody, jeżeli po dokonaniu weryfikacji podmiot, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie spełnia warunków pozwalających na jego uznanie za klienta profesjonalnego. Czynność prawna dokonana bez wyrażenia zgody przez zarządzającego ASI jest nieważna

Ograniczenia, o których mowa w punkcie 1 i 4 powyżej nie mają zastosowania w przypadku, gdy co najmniej 50% praw uczestnictwa ASI posiadają klienci profesjonalni, o których mowa w art. 2 pkt 13a lit. a-m UFI. 

Osoby fizyczne, które na dzień 29 września 2023 roku posiadały prawa udziałowe (akcje, udziały) w ASI, a jednocześnie nie spełniały warunku wartości wkładu stanowiącego co najmniej równowartość w złotych kwoty 60 000 euro:

  1. pozostają inwestorami ASI;
  2. nie mogą obejmować nowych praw uczestnictwa ASI, w szczególności uczestniczyć w:

a) podwyższeniu wartości nominalnej istniejących udziałów – w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością;

b) obejmowaniu akcji nowej emisji, sprzedaży akcji własnych, podwyższeniu wartości nominalnej akcji – w spółce akcyjnej oraz komandytowo-akcyjnej;

c) zwiększeniu wkładu dotychczasowych komandytariuszy – w spółce komandytowej

Osoby te będą jednak mogły objąć nowe prawa uczestnictwa ASI jeżeli wartość nowych wkładów liczonych łącznie z dotychczasowymi wkładami wyniesie co najmniej równowartość 60.000 euro oraz zostaną one uznane za klientów profesjonalnych.

Poniżej zamieszczamy pełną treść opisanych wyżej przepisów:

Ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Art.  8a.  [Alternatywna spółka inwestycyjna (ASI)]

1. Alternatywna spółka inwestycyjna jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym, innym niż określony w art. 3 ust. 4 pkt 2.

2. Alternatywna spółka inwestycyjna może prowadzić działalność w formie:

1) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej albo spółki europejskiej;

2) spółki komandytowej albo spółki komandytowo-akcyjnej, w których jedynym komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna albo spółka europejska.

3. Wyłącznym przedmiotem działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną.

4.    Alternatywna spółka inwestycyjna nie może zawrzeć umowy pożyczki lub innej umowy o podobnym charakterze, dokonywać emisji obligacji lub innych papierów wartościowych niebędących prawami uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej, jeżeli udzielającym pożyczkę lub zawierającym inną umowę o podobnym charakterze albo obejmującym lub nabywającym obligacje lub inny papier wartościowy jest osoba fizyczna. Ograniczenie to nie dotyczy osoby fizycznej uznanej za klienta profesjonalnego, z uwzględnieniem art. 70k ust. 1 i 3.

Art.  8c.  [Inwestor ASI; wkłady do ASI; oznaczenia ASI]

1.    Inwestorem alternatywnej spółki inwestycyjnej jest podmiot, który posiada prawa uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej i spełnia kryteria klienta profesjonalnego. Kryteriów klienta profesjonalnego nie stosuje się w przypadku, gdy alternatywna spółka inwestycyjna uzyskała zezwolenie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia 2015/760.

2. Prawami uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej są odpowiednio udział w spółce oraz akcja.

3. Przez udział w spółce w przypadku spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej rozumie się ogół praw i obowiązków wspólnika w spółce.

4.    Wkład do alternatywnej spółki inwestycyjnej w zamian za prawa uczestnictwa tej spółki może wnieść podmiot spełniający kryteria klienta profesjonalnego.

5. Przedmiotem wkładu do alternatywnej spółki inwestycyjnej prowadzącej działalność w formie spółki komandytowej nie może być prawo niezbywalne ani świadczenie pracy lub usług.

6. Oznaczenia „alternatywna spółka inwestycyjna” lub skrótu tego oznaczenia „asi” ma prawo i obowiązek używać w nazwie, reklamie lub informacji reklamowej lub do określenia wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej jedynie alternatywna spółka inwestycyjna zarządzana przez zarządzającego ASI uprawnionego do wykonywania tej działalności zgodnie z ustawą.

Art.  70k.  [Uznanie za klienta profesjonalnego lub detalicznego]

1.    Zarządzający ASI, na wniosek podmiotu innego niż określony w art. 2 pkt 13a lit. a-m oraz w zakresie określonym w takim wniosku, może traktować ten podmiot jak klienta profesjonalnego, pod warunkiem że podmiot ten posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych oraz właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami, a także spełnia warunek, o którym mowa w ust. 3. Przed uwzględnieniem wniosku zarządzający ASI ustala wiedzę tego podmiotu o zasadach traktowania klientów profesjonalnych w zakresie, którego wniosek dotyczy.

2.    Zarządzający ASI, na wniosek klienta profesjonalnego oraz w zakresie określonym w takim wniosku, może traktować go jak klienta detalicznego. Zarządzający ASI może traktować klienta profesjonalnego jak klienta detalicznego również pomimo braku takiego wniosku w przypadku alternatywnej spółki inwestycyjnej, która uzyskała zezwolenie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia 2015/760.

3.    Osoba fizyczna może być uznana za klienta profesjonalnego, jeżeli wartość jej wkładu do alternatywnej spółki inwestycyjnej będzie nie mniejsza niż równowartość w złotych kwoty 60 000 euro.

4.    Środki na wniesienie przez osobę fizyczną wkładu lub udziału w przypadku, o którym mowa w ust. 3, nie mogą pochodzić z pożyczki, darowizny lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej z alternatywną spółką inwestycyjną, zarządzającym ASI lub jednostką powiązaną z tymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości.

5.    Równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro, o której mowa w ust. 3, ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień wniesienia wkładu lub udziału.

6.    Czynność prawna mająca za przedmiot prawa uczestnictwa w alternatywnej spółce inwestycyjnej, prowadząca do przeniesienia tych praw lub uprawnień z nich wynikających na podmiot inny niż inwestor tej alternatywnej spółki inwestycyjnej oraz zarządzający ASI zarządzający tą alternatywną spółką inwestycyjną wymaga wyrażenia zgody w formie pisemnej przez zarządzającego ASI zarządzającego tą alternatywną spółką inwestycyjną. Zarządzający ASI odmawia wyrażenia zgody, jeżeli po dokonaniu weryfikacji podmiot, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie spełnia warunków pozwalających na jego uznanie za klienta profesjonalnego, z uwzględnieniem ust. 3 i 4. Czynność prawna dokonana bez wyrażenia zgody przez zarządzającego ASI jest nieważna.

7.    Przepisów ust. 3-6 nie stosuje się, w przypadku gdy co najmniej 50% praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej posiadają klienci profesjonalni, o których mowa w art. 2 pkt 13a lit. a-m.

Ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku

Art.  56. 

1. Osoby fizyczne posiadające w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy prawa uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej, której co najmniej 50% praw uczestnictwa nie posiadają klienci profesjonalni, o których mowa w art. 2 pkt 13a lit. a-m ustawy zmienianej w art. 14, które nie spełniają warunku określonego w art. 70k ust. 3 ustawy zmienianej w art. 14, pozostają inwestorami alternatywnej spółki inwestycyjnej.

2. Osoby fizyczne, o których mowa w ust. 1, nie mogą obejmować nowych praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej, w szczególności uczestniczyć w:

1) podwyższeniu wartości nominalnej istniejących udziałów – w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,

2) obejmowaniu akcji nowej emisji, sprzedaży akcji własnych, podwyższeniu wartości nominalnej akcji – w spółce akcyjnej oraz komandytowo-akcyjnej,

3) zwiększeniu wkładu dotychczasowych komandytariuszy – w spółce komandytowej

– jeżeli wartość nowych wkładów liczonych łącznie z dotychczasowymi wkładami tych osób fizycznych będzie mniejsza niż określona w art. 70k ust. 3 ustawy zmienianej w art. 14 oraz o ile nie zostanie dokonana pozytywna ocena osoby fizycznej zgodnie z art. 70k ust. 1 ustawy zmienianej w art. 14, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

3. Umowy, o których mowa w art. 8a ust. 4 ustawy zmienianej w art. 14, zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, nie mogą podlegać nowacji ani mieć wydłużanych terminów płatności należnych osobom fizycznym, od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.4. Zarządzający ASI, o którym mowa w art. 2 pkt 3a ustawy zmienianej w art. 14, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy informuje inwestorów zarządzanych alternatywnych spółek inwestycyjnych, w tym przez ogłoszenie na swojej stronie internetowej oraz stronach internetowych alternatywnych spółek inwestycyjnych, którymi zarządza, o zmianach dotyczących obejmowania praw uczestnictwa alternatywnych spółek inwestycyjnych przez klientów detalicznych, w szczególności o treści przepisów ust. 1 i 2 oraz o treści przepisów art. 8a ust. 4 oraz art. 70k ustawy zmienianej w art. 14, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Dołącz do naszej paczki!