Oferta publiczna

Podstawowe informacje dotyczące oferty:

Oferujący:


Trigon Dom Maklerski Spółka Akcyjna

Uprawnieni inwestorzy: Oferta jest kierowana do Inwestorów Instytucjonalnych, będących inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. E Dyrektywy Prospektowej.

Przedmiot oferty: do 15.000.000 akcji serii G

Podstawowe informacje dotyczące oferty:

Cena Emisyjna oferowanych Akcji zostanie ustalona w oparciu o wyniki procesu budowania księgi popytu przez Emitenta na podstawie rekomendacji Oferującego oraz inne osoby, do których zostanie przez Oferującego skierowane zaproszenie do wzięcia udziału w procesie budowy księgi popytu. Zobacz prospekt emisyjny Venture Inc S.A.

Aneksy i komunikaty:

Informacja o ustaleniu Ceny Akcji Oferowanych oraz Ostatecznej Liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty

Zarząd spółki Ventue Inc S.A. („Spółka”) zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości informację o ustaleniu ostatecznej ceny Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie. Wszystkie terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym akcji Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 września 2017 r.

Przydział Akcji Oferowanych:

Informacja o dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych z dnia 6 października 2017 r. w związku z ofertą publiczną akcji przeprowadzaną na podstawie prospektu emisyjnego Venture Inc S.A. zatwierdzonego w dniu 25 września 2017 r. decyzją Komisji Nadzoru Finansowego nr DPI/WE/410/1/39/17Terminy pisane w niniejszej informacji wielką literą odnoszą się do treści Prospektu, w szczególności rozdziału „Warunki Oferty”. Niniejsza informacja została sporządzona w związku z dokonaniem w dniu 6 października 2017 r. przydziału Akcji Oferowanych. Emitent informuje, że w dniu 6 października 2017 r. podjął uchwałę w przedmiocie przydziału Akcji Oferowanych. Zgodnie z treścią uchwały Zarząd Emitenta dokonał przydziału 15.000.000 akcji serii G Spółki Inwestorom Instytucjonalnym. Inwestorzy Instytucjonalni złożyli zapisy na łącznie 15.000.000 Akcji Oferowanych zgodnie z zaproszeniami do złożenia zapisów, dlatego też przydzielono im wszystkie subskrybowane przez nich Akcje Oferowane. W związku z faktem, że Inwestorzy Instytucjonalni złożyli zapisy na łącznie 15.000.000 akcji Spółki i przydzielono im łącznie 15.000.000 Akcji Oferowanych, przydział Akcji Oferowanych został dokonany bez redukcji zapisów.

Zakończonenie oferty publicznej akcji serii G Spółki:

Wszystkie terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym akcji Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 września 2017 r.

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji i sprzedaży.
Rozpoczęcie subskrypcji: 3 października 2017 r.
Zakończenie subskrypcji: 6 października 2017 r.

Data przydziału papierów wartościowych.
6 października 2017 r.

Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją i sprzedażą.
Przedmiotem subskrypcji było 15.000.000 akcji serii G Spółki.

Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży.
Inwestorom przydzielono łącznie 15.000.000 akcji serii G Spółki.

Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji i sprzedaży.
Inwestorzy w ramach subskrypcji złożyli zapisy łącznie na 15.000.000 akcji serii G Spółki.

Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane):
Akcje Oferowane były obejmowane po cenie 2 zł za jedną Akcję Oferowaną.

Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją i sprzedażą w poszczególnych transzach.
Zapisy na akcje złożyło 12 Inwestorów Instytucjonalnych.

Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach.
Akcje Oferowane przydzielono 12 Inwestorom Instytucjonalnym.

Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (ceną emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta).
Akcje nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawierano umów o subemisję).

Wartości przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży.
Wartość przeprowadzonej Oferty wyniosła 30 mln zł.

Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów.
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą.
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Dołącz do naszej paczki!