Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczą

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczą

§ 1 Postanowienia ogólne 

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Unfold.vc ASI S.A. ustala niniejszym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. 
 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa: 
 1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną; 
 2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną; 
 3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną; 
 4. tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

§ 2 Definicje 

 1. Na potrzeby niniejszego regulaminu zawarte poniżej terminy będą miały następujące znaczenie: 
 1. UsługodawcaUnfold.vc ASI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu, al. gen. J. Hallera 180/14, 53-203 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000299743, nr NIP: 8992650810, nr REGON: 020682053;
 2. Usługobiorca – każdy, kto korzysta z usług lub w jakikolwiek inny, zgodny z prawem sposób korzysta ze stron www udostępnianych przez Usługodawcę, w szczególności z Serwisu;
 3. Serwis – system stron www udostępniony na serwerze internetowym pod adresem: www.unfold.vc stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami;
 4. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną;
 5. Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usług świadczonych bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 6. system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
 7. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną

§ 3 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z danej usługi. Szczegółowe zasady świadczenia danych usług mogą określać odrębne regulaminy dostępne na odpowiednich stronach serwis.
 2. Usługodawca świadczy w ramach serwisu następujące usługi drogą elektroniczną:
 1. Usługa przeglądania – polegająca na umożliwieniu przeglądania i odczytywania przez Usługobiorcę zawartości (tekstów, zdjęć, grafik itp.) umieszczonej na stronach internetowych w Serwisie internetowym;
 2. Usługi komunikacyjne – polegające na umożliwieniu na indywidualne żądanie Usługobiorcy komunikacji z odpowiednim działem lub osobami kontaktowymi Usługodawcy;
 3. Usługa formularza kontaktowego – polegająca na możliwości kontaktu z Usługodawcą za pośrednictwem: formularza kontaktowego;
 4. Usługa formularza aplikacyjnego – polegająca na możliwości aplikowania na aktualne oferty pracy za pośrednictwem zakładki Praca poprzez przesłanie do Usługodawcy dokumentów aplikacyjnych.
 5. Usługa formularza zgłoszeniowego – polegająca na możliwości przesłania projektu poszukującego źródła finansowania ;
 6. Usługa czatu – polegająca na możliwości kontaktu z Usługodawcą za pośrednictwem aplikacji LiveChat.
 1. Wszystkie usługi określone w § 3 pkt.2 świadczone są przez Usługodawcę bezpłatnie
 1. Przeglądanie
 1. Usługa Przeglądanie świadczona jest przez Usługodawcę drogą elektroniczną i umożliwia przeglądanie i odczytywanie przez Usługobiorcę zawartości (tekstów, zdjęć, grafik itp.) umieszczonej na stronach internetowych w Serwisie internetowym.
 2. Aby korzystać z usługi Przeglądanie Usługobiorca powinien posiadać dostęp do internetu oraz urządzenia umożliwiającego wyświetlanie stron internetowych. 

W celu wykorzystania wszystkich możliwości usługi Przeglądanie niezbędna może być akceptacja tzw. cookies (mechanizm przechowywania informacji lub uzyskiwaniu dostępu do informacji już przechowywanej w w/w urządzeniu).

 1. Aby skorzystać z usługi Przeglądanie Usługobiorca powinien w przeglądarce internetowej w urządzeniu podłączonym do internetu wpisać adres Serwisu internetowego i stosownie do właściwości danej przeglądarki polecić otworzenie tego adresu. Po otwarciu wskazanego adresu (wyświetleniu Serwisu internetowego) Usługobiorca może rozpocząć przeglądanie i odczytywanie jego zawartości.
 2. Umowa o świadczenie usługi Przeglądanie jest zawierana każdorazowo na czas przeglądania i odczytywania przez Usługobiorcę zawartości Serwisu internetowego.
 3. Usługobiorca może w każdej chwili bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów zrezygnować z usługi Przeglądanie poprzez zamknięcie w przeglądarce internetowej strony internetowej z Serwisu internetowego (rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Przeglądanie).
 1. Formularz kontaktowy
 1. Usługa Formularz kontaktowy świadczona jest przez Usługodawcę drogą elektroniczną i umożliwia przesłanie do Usługodawcy przez Usługobiorcę wiadomości elektronicznej za pośrednictwem formularza umieszczonego w Serwisie internetowym.
 2. Aby korzystać z usługi Formularz kontaktowy Usługobiorca powinien posiadać aktywne konto poczty elektronicznej oraz dostęp do internetu oraz urządzenia umożliwiającego wyświetlanie stron internetowych oraz wprowadzanie tekstu na stronach internetowych (np. komputer, tablet, smartfon). 
 3. W celu skorzystania z usługi Formularz kontaktowy Usługobiorca powinien:
 4. wypełnić formularz kontaktowy umieszczony w Serwisie internetowym wskazując treść wiadomości oraz podać adres poczty elektronicznej Usługobiorcy, na który Usługodawca skieruje ewentualną odpowiedź na wiadomość Usługobiorcy – są to informacje niezbędne do świadczenia usługi Formularz kontaktowy.

Podanie przez Usługobiorcę w formularzu kontaktowym innych danych nie jest obowiązkowe i zależy od uznania Usługobiorcy;

 1. po zapoznaniu się z Regulaminem, którego treść jest widoczna po kliknięciu w “Regulamin” zamieszczony pod formularzem kontaktowym lub w formacie pliku PDF pod adresem https://unfold.vc/regulamin/ zaznaczyć okienko (tzw. „checkbox”) umieszczone obok tekstu „Zapoznałem się i akceptuję Regulamin serwisu internetowego unfold.vc”;
 2. wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę jego danych osobowych podanych w formularzu w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość zaznaczając okienko (checkbox) obok tekstu zaczynającego się od wyrazów „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych”;
 3. wysłać wypełniony formularz kontaktowy poprzez naciśnięcie przycisku „Wyślij” lub o równoznacznej treści umieszczonego pod formularzem kontaktowym (moment, w którym zawierana jest umowa o świadczenie usługi Formularz kontaktowy).
 1. Po wysłaniu formularza przez Usługobiorcę Serwis internetowy automatycznie wyświetla na stronie internetowej Serwisu internetowego potwierdzenie wysłania formularza.
 2. Umowa o świadczenie usługi Formularz kontaktowy jest zawierana na czas określony – do czasu wykonania Umowy przez Usługodawcę, czyli do wyświetlenia na stronie internetowej przez Serwis internetowy potwierdzenia wysłania formularza kontaktowego.
 3. Po wysłaniu wypełnionego formularza kontaktowego i otrzymania potwierdzenia wysłania formularza kontaktowego Usługa jest wykonana i Usługobiorca nie może z niej zrezygnować.
 1.  Formularz aplikacyjny
 1. Usługa Formularz aplikacyjny świadczona jest przez Usługodawcę drogą elektroniczną i umożliwia przesłanie do Usługodawcy przez Usługobiorcę będącego osobą fizyczną za pośrednictwem formularza umieszczonego w Serwisie internetowym aplikacji dotyczącej współpracy z Usługodawcą bądź z jego Spółkami portfelowymi.
 2. Aby korzystać z usługi Formularz aplikacyjny Usługobiorca powinien posiadać aktywne konto poczty elektronicznej oraz dostęp do internetu oraz urządzenia umożliwiającego wyświetlanie stron internetowych oraz wprowadzanie tekstu na stronach internetowych (np. komputer, tablet, smartfon). 
 3. W celu skorzystania z usługi Formularz kontaktowy Usługobiorca powinien:
 4. wypełnić formularz aplikacyjny umieszczony w Serwisie internetowym wskazując treść wiadomości, imię i nazwisko oraz podać adres poczty elektronicznej Usługobiorcy, na który Usługodawca skieruje ewentualną odpowiedź na wiadomość Usługobiorcy – są to informacje niezbędne do świadczenia usługi Formularz kontaktowy.

Podanie przez Usługobiorcę w formularzu kontaktowym innych danych nie jest obowiązkowe i zależy od uznania Usługobiorcy;

 1. załączyć do wiadomości swój życiorys (CV) w postaci elektronicznej klikając na przycisk Wybierz plik i wybierając odpowiedni plik z pamięci swojego urządzenia; 
 2. po zapoznaniu się z Regulaminem, którego treść jest widoczna po kliknięciu w “Regulamin” zamieszczony pod formularzem aplikacyjnym lub w formacie pliku PDF pod adresem https://unfold.vc/regulamin/ zaznaczyć okienko (tzw. „checkbox”) umieszczone obok tekstu „Zapoznałem się i akceptuję Regulamin serwisu internetowego ventureinc.pl”;
 3. wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę jego danych osobowych podanych w formularzu w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość zaznaczając okienko (checkbox) obok tekstu zaczynającego się od wyrazów „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych”;
 4. wysłać wypełniony formularz aplikacyjny poprzez naciśnięcie przycisku „Wyślij” lub o równoznacznej treści umieszczonego pod formularzem aplikacyjnym (moment, w którym zawierana jest umowa o świadczenie usługi Formularz aplikacyjny).
 1. Po wysłaniu formularza przez Usługobiorcę Serwis internetowy automatycznie wyświetla na stronie internetowej Serwisu internetowego potwierdzenie wysłania formularza.
 2. Umowa o świadczenie usługi Formularz aplikacyjny jest zawierana na czas określony – do czasu wykonania Umowy przez Usługodawcę, czyli do wyświetlenia na stronie internetowej przez Serwis internetowy potwierdzenia wysłania formularza aplikacyjnego.
 3. Po wysłaniu wypełnionego formularza aplikacyjnego i otrzymania potwierdzenia wysłania formularza aplikacyjnego Usługa jest wykonana i Usługobiorca nie może z niej zrezygnować.
 1.  Formularz zgłoszeniowy
 1. Usługa Formularz zgłoszeniowy świadczona jest przez Usługodawcę drogą elektroniczną i umożliwia przesłanie do Usługodawcy przez Usługobiorcę będącego osobą fizyczną za pośrednictwem formularza umieszczonego w Serwisie internetowym projektu poszukującego finansowania.
 2. Aby korzystać z usługi Formularz aplikacyjny Usługobiorca powinien posiadać aktywne konto poczty elektronicznej oraz dostęp do internetu oraz urządzenia umożliwiającego wyświetlanie stron internetowych oraz wprowadzanie tekstu na stronach internetowych (np. komputer, tablet, smartfon). 
 3. W celu skorzystania z usługi Formularz kontaktowy Usługobiorca powinien:
 4. wypełnić formularz zgłoszeniowy umieszczony w Serwisie internetowym wskazując treść wiadomości, imię i nazwisko, numer telefonu, fazę rozwoju projektu, oczekiwaną kwotę wsparcia oraz podać adres poczty elektronicznej Usługobiorcy, na który Usługodawca skieruje ewentualną odpowiedź na wiadomość Usługobiorcy – są to informacje niezbędne do świadczenia usługi Formularz kontaktowy. 

Podanie przez Usługobiorcę w formularzu kontaktowym innych danych nie jest obowiązkowe i zależy od uznania Usługobiorcy;

 1. załączyć do wiadomości plik z prezentacją projektu w postaci elektronicznej klikając na przycisk Wybierz plik i wybierając odpowiedni plik z pamięci swojego urządzenia; 
 2. po zapoznaniu się z Regulaminem, którego treść jest widoczna po kliknięciu w “Regulamin” zamieszczony pod formularzem zgłoszeniowym lub w formacie pliku PDF pod adresem https://unfold.vc/regulamin/ zaznaczyć okienko (tzw. „checkbox”) umieszczone obok tekstu „Zapoznałem się i akceptuję Regulamin serwisu internetowego ventureinc.pl”;
 3. wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę jego danych osobowych podanych w formularzu w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość zaznaczając okienko (checkbox) obok tekstu zaczynającego się od wyrazów „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych”;
 4. wysłać wypełniony formularz zgłoszeniowy poprzez naciśnięcie przycisku “Prześlij projekt” lub o równoznacznej treści umieszczonego pod formularzem aplikacyjnym (moment, w którym zawierana jest umowa o świadczenie usługi Formularz zgłoszeniowy).
 1. Po wysłaniu formularza przez Usługobiorcę Serwis internetowy automatycznie wyświetla na stronie internetowej Serwisu internetowego potwierdzenie wysłania formularza.
 2. Umowa o świadczenie usługi Formularz zgłoszeniowy jest zawierana na czas określony – do czasu wykonania Umowy przez Usługodawcę, czyli do wyświetlenia na stronie internetowej przez Serwis internetowy potwierdzenia wysłania formularza aplikacyjnego.
 3. Po wysłaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego i otrzymania potwierdzenia wysłania formularza zgłoszeniowego Usługa jest wykonana i Usługobiorca nie może z niej zrezygnować.
 1. Chat
 2. Usługa Chat świadczona jest przez Usługodawcę drogą elektroniczną i umożliwia przesłanie do Usługodawcy przez Usługobiorcę wiadomości za pośrednictwem aplikacji LiveChat umieszczonej w Serwicie internetowym oraz otrzymanie odpowiedzi od Usługodawcy w oknie chatu.
 1. Aby korzystać z usługi Chat Usługobiorca powinien posiadać aktywne konto poczty elektronicznej oraz dostęp do internetu oraz urządzenia umożliwiającego wyświetlanie stron internetowych oraz wprowadzanie tekstu na stronach internetowych (np. komputer, tablet, smartfon). 
 2. W celu skorzystania z usługi Chat Usługobiorca powinien:
 3. wypełnić formularz w oknie czatu umieszczony w Serwisie internetowym wskazując Imię, Nazwisko oraz adres poczty elektronicznej Usługobiorcy – są to informacje niezbędne do świadczenia usługi Czat.

Podanie przez Usługobiorcę w formularzu kontaktowym innych danych nie jest obowiązkowe i zależy od uznania Usługobiorcy;

 1. zapoznać się z Regulaminem, którego treść jest widoczna po kliknięciu w “Regulamin” zamieszczony w stopce Serwisu internetowego lub w formacie pliku PDF pod adresem https://unfold.vc/regulamin/zaznaczyć okienko (tzw. „checkbox”) umieszczone obok tekstu „Zapoznałem się i akceptuję  Politykę Prywatności oraz Regulamin serwisu internetowego ventureinc.pl (Regulamin  oraz Polityka Prywatności widoczne są w stopce strony)”
 2. wysłać wypełniony formularz poprzez naciśnięcie przycisku „Wyślij” lub o równoznacznej treści umieszczonego pod formularzem kontaktowym (moment, w którym zawierana jest umowa o świadczenie usługi Chat).
 1. Wysłanie formularza powoduje automatyczne uruchomienie okna Chat.
 2. Umowa o świadczenie usługi Chat jest zawierana na czas określony – do czasu wykonania Umowy przez Usługodawcę, czyli do opuszczenia okna Chatu przez ussługobiorcę.
 3. Po wysłaniu wypełnionego formularza i uruchomieniu okna Chatu Usługa jest wykonana i Usługobiorca nie może z niej zrezygnować.

§ 4 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Wymagania techniczne korzystania z serwisu:
 1. połączenie z siecią Internet,
 2. Usługodawca powinien posiadać dostęp do internetu oraz urządzenia umożliwiającego wyświetlanie stron internetowych .
 3. Zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 1. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania i przekazywania z wykorzystaniem Serwisu internetowego treści o charakterze bezprawnym. 
 2. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania z Serwisu internetowego oraz Usług zgodnie z Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.
 1. Usługobiorca może korzystać z usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, chyba że właściwość danej usługi wymaga podania określonych danych osobowych. W przypadku jednak niedozwolonego korzystania z usług (tj. niezgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa lub postanowień umów obowiązujących pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą), Usługodawca ma prawo do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy. Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.
 2. Usługi określone w § 3 niniejszego regulaminu są świadczone bezpłatnie.

§ 5 Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Usługobiorcę korzystania z danej usługi. Korzystanie przez Usługobiorcę z danej usługi odbywa się na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin niniejszy jest udostępniony Usługobiorcy nieodpłatnie za pośrednictwem witryn serwisu co zapewnia Usługodawcom możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy o świadczenie usług. Regulamin udostępniany jest w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.
 3. Dodatkowe zasady zawierania i rozwiązywania umów dotyczących poszczególnych usług mogą określać postanowienia odrębnych regulaminów danych usług, o których mowa w § 3 ust. 1 zd. 2 Regulaminu.
 4. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z wybranej usługi. W przypadku opuszczenia przez Usługobiorcę serwisu, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, usług nie mających charakteru ciągłego a w szczególności o których mowa w § 3 ust. 1 lit. a) i b), rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron. W pozostałych przypadkach do rozwiązania umowy wystarczy oświadczenie woli. Skutki prawne zakończenia korzystania z usługi określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi i okoliczności faktyczne.

§ 6 Tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług.
 2. Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym na adres korespondencyjny Usługodawcy lub mailowo na adres [email protected].
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
 1. oznaczenie Usługobiorcy (w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją);
 2. szczegółowy opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 1. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni od ich otrzymania.
 2. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

§ 7 Ochrona danych osobowych

 1. Dane Osobowe Usługobiorców będą przetwarzane w celu wykonywania Umowy, dokonywania rozliczeń finansowych oraz w celach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych będą odpowiednio:
  1. niezbędność do wykonania Umowy;
  2. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy – art. 106e ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
  3. prawnie uzasadniony interes – w odniesieniu do przetwarzania Danych Osobowych dla celów marketingowych w trakcie trwania stosunku prawnego między Usługobiorcą a Usługodawcą, a także przetwarzania Danych Osobowych po wypełnieniu Umowy przez okres, w którym Użytkownik może skierować względem Administratora ewentualne roszczenia związane z wykonaniem Umowy;
  4. zgoda Usługobiorcy – w przypadku przetwarzania danych dla celów marketingowych po zakończeniu trwania stosunku prawnego między Usługobiorcą a Usługodawcą.
 2. Podanie Danych Osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, lecz konieczne aby złożyć Projekt.
 3. Usługobiorca może wyrazić także odrębną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, reklamowych i marketingowych od Usługodawcy. Usługobiorca w każdej chwili może zrezygnować z ich otrzymywania.
 4. Usługodawca przetwarza lub może przetwarzać następujące Dane Osobowe Usługobiorcy, które Usługobiorca podaje dobrowolnie podczas Złożenia Projektu:
  1. imię,
  2. adresy elektroniczne,
  3. numer telefonu.
 5. W dalszej części współpracy między Usługobiorcą a Usługodawcą, w szczególności w sytuacji wybrania Projektu przez Usługodawcę, Usługodawca, poza Danymi Osobowymi wskazanymi w ust. 4, będzie przetwarzał dodatkowe Dane Osobowe Usługobiorcy:
  1. nazwisko,
  2. nr PESEL,
  3. adres korespondencyjny,
  4. nr dowodu osobistego.
 6. Usługodawca przechowuje Dane Osobowe w bazie Użytkowników w celu ułatwienia w przyszłości potencjalnych kontaktów z Usługobiorcami w celu realizacji Projektów.
 7. Odbiorcami Danych Osobowych są osoby upoważnione przez Usługodawcę do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, podmioty którym Usługodawca zleca wykonanie czynności dotyczących Projektów oraz obsługi informatycznej, księgowej, kadrowej, prawno-podatkowej Usługodawcy, w szczególności na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych.
 8. Usługodawca oświadcza, że może wykorzystywać narzędzia przeznaczone do analizy ruchu na Stronie internetowej, takie jak Google Analytics oraz inne podobne.
 9. Usługodawca ma prawo udostępniać dane i informacje Usługobiorcy w ramach prowadzonego postępowania uprawnionemu do tego organowi, np. prokuraturze lub sądowi.
 10. Po wykonaniu Umowy Usługodawca będzie przetwarzał Dane Osobowe Usługobiorcy przez okres, w którym Usługobiorca może skierować względem Usługodawcy ewentualne roszczenia związane z wykonaniem Umowy. Tak samo Usługodawca będzie przetwarzał Dane Osobowe Usługobiorcy, którego Projektu Usługodawca odmówił w wdrożenia, przez okres, w którym Usługobiorca może skierować roszczenia względem Usługodawcy.
 11. Usługodawca przestrzega następujących zasad przetwarzania Danych Osobowych:
  1. utrwala zbierane Dane Osobowe wyłącznie na takich nośnikach informacji, które są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich;
  2. wykonuje nadzór nad bezpieczeństwem Danych Osobowych przez cały okres ich posiadania w sposób zapewniający w szczególności ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą;
  3. zachowuje poufność Danych Osobowych.
 12. Usługobiorca, którego Dane Osobowe są przetwarzane, ma prawo żądać od Usługodawcy dostępu do danych, jak również ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 13. Wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem Danych Osobowych uregulowane zostały w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://unfold.vc/polityka-prywatnosci/

§ 8  Postanowienia końcowe

 1. Usługobiorca oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości. Korzystanie ze strony internetowej www.unfold.vc jest możliwe tylko w przypadku akceptacji niniejszego Regulaminu. 
 2. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do serwisu lub jego części z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z serwisu, lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Usługobiorcę lub Usługodawcę. 
 3. W stosunku do Usługobiorców będących przedsiębiorcami, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego lub stałego zawieszenia dostępności serwisu. Usługodawca nie udziela gwarancji, że korzystanie z serwisu będzie przebiegało bez błędów, wad, czy przerw.
 4. W odniesieniu do informacji prezentowanych w ramach serwisu, które zostały w nim zamieszczone lub dostarczone przez podmioty trzecie, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, lub kompletność tych informacji, jak również za ich przydatność dla jakichkolwiek działań Usługobiorcy. Usługodawca nie udziela gwarancji, że dane lub informacje zamieszczone w ramach serwisu sprostają oczekiwaniom Usługobiorcy co do ich merytorycznej zawartości, kompletności, dokładności czy przydatności. 
 5. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za korzystanie przez Usługobiorcę z serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, lub postanowieniami umów obowiązujących pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą.
 6. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia przez Usługobiorcę formularzy dostępnych w serwisie, w szczególności polegającego na podaniu przez Usługobiorcę błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Usługobiorca.
 7. Regulamin może ulec zmianie, o czym Usługobiorcy będą informowani przez Usługodawcę poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany Regulaminu na stronach serwisu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Usługodawcę, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronach serwisu zmienionego Regulaminu.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innych obowiązujących przepisów prawa. 
 9. Prawem właściwym jest prawo polskie. Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do konsumentów spory te będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego.
 10. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 21 marca 2022 roku.