Dywidenda

Poniżej informacja dotycząca podziału zysków za ostatnie lata.

2021

W dniu 20 kwietnia 2021 r Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło o podziale zysku netto za rok obrotowy 2020, który wyniósł 8.095.100,04 PLN :
– na zasilenie kapitału zapasowego Spółki przeznaczyć kwotę 6.006.300,04 PLN
– na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczyć kwotę 2.088.800,00 PLN; co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wynosi 0,07 PLN.

Dywidendą objętych zostało 29.840.000 akcji Spółki.
Planowany dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy: 28 kwietnia 2021 roku,
Planowany dzień wypłaty dywidendy: 07 maja 2021 roku.

Przyjęcie Polityki Dywidendowej

W dniu 26.02.2021 Zarząd podjął uchwałę w sprawie przyjęcia polityki dywidendowej Spółki.

  1. Zgodnie z założeniami Zarząd począwszy od wyników Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2020 roku, Zarząd zamierza każdorazowo rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.
  2. Zarząd przyjmuje, że podstawowym i ogólnym założeniem Polityki Dywidendowej jest dokonywanie przez Spółkę wypłat dywidendy stosownie do wielkości wypracowanego zysku Spółki i możliwości finansowych Spółki, zawsze z zastrzeżeniem i przestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa, określających ograniczenia dotyczące wypłaty dywidendy, w szczególności ograniczenia, wynikające z przepisów Kodeksu spółek handlowych.
  3. Zgodnie z przyjętą Polityką Dywidendową, w przypadku wypracowania przez Spółkę zysku netto za dany rok obrotowy, Zarząd będzie przedkładał Walnemu Zgromadzeniu rekomendację i propozycję podziału zysku netto, z uwzględnieniem przeznaczenia części lub całości zysku na wypłatę dywidendy.
  4. Zarząd zastrzega i podkreśla, że formułując i zgłaszając wnioski i rekomendacje, dotyczące wypłaty dywidendy w danym roku obrotowym, zawsze będzie brał pod uwagę m. in. następujące czynniki, wpływające na treść jego wniosku: (i) wynik netto Spółki, (ii) ogólną sytuację finansową i płynność Spółki, (iii) istniejące i przyszłe zobowiązania Spółki (w tym w szczególności istniejące i potencjalne zobowiązania Spółki, wynikające z prowadzonej polityki inwestycyjnej), (iv) ocenę perspektyw Spółki w określonych uwarunkowaniach rynkowych i makroekonomicznych, (v) konieczność wydatkowania środków w związku z rozwojem Spółki, (vi) znane inne okoliczności i zobowiązania o charakterze jednorazowym, (vii) obowiązujące przepisy prawa.
  5. Zarząd Spółki podkreśla i zaznacza, że zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, wyłącznym organem uprawnionym do podjęcia ostatecznej decyzji w przedmiocie podziału zysku Spółki lub pokrycia straty Spółki, w tym uprawnionym do podjęcia decyzji o wypłacie dywidendy i jej wysokości, jest zawsze Walne Zgromadzenie, a uczestniczący w nim akcjonariusze nie są w żaden sposób ograniczeni lub związani wnioskami i rekomendacjami Zarządu.

2020

W dniu 27 lipca 2020 r Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło o pokryciu straty netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 10 842 951,99 (dziesięć milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych 91/100) w całości niepodzielnym zyskiem Spółki z lat poprzednich oraz kapitałem zapasowym z agio.

2019

W dniu 28 czerwca 2019 r Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie 27.727,14 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy siedemset dwadzieścia siedem 14/100) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

2018

W dniu 8 czerwca 2018 r Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie 1.451.555,31 zł (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 31/100) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

2017

W dniu 29 czerwca 2017 r Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 1.091.563,09 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote i dziewięć groszy) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy.

2016

W dniu 30 czerwca 2016 r Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015 zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy. W dniu 30 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło, że środki znajdujące się na kapitale zapasowym przeznacza się na pokrycie strat z lat ubiegłych.

2015

W dniu 29 czerwca 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło, że zysk Spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie netto 207.767,08 zł (dwieście siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych i osiem groszy) zostanie w całości przeznaczy na kapitał zapasowy.

2014

W dniu 30 czerwca 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło, że zysk Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie netto 1.482.633,86 zł (jeden milion czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści trzy złote osiemdziesiąt sześć groszy) zostanie w całości przeznaczy na kapitał zapasowy.

2013

W dniu 1 lipca 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwaliło, iż zysk Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. w kwocie 267.093,68 zł w całości przeznacza na kapitał zapasowy.

Dołącz do naszej paczki!