Dane finansowe

Dane/rok (w tys)20212020201920182017
Przychody z działalności podstawowej48 40511 513120 2 467 367
Zysk/Strata na działalności podstawowej44 1146 187-12 120-1 5711 928
Zysk/Strata przed opodatkowaniem45 4098 256-11 699-1 2011 873
Zysk/Strata netto45 6418 095-10 84327 7271 4512
Całkowite dochody ogółem45 6418 095-10 84327 7271 452
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1 023-1 812-4 137-735-1 269
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-6 031-3 225-2 127-2 083-2 221
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 649-1 56945311730 015
Przepływy pieniężne netto razem-8 703-6 606-5 811-2 70026 525
Aktywa razem91 95948 56640 36552 24653 628
Zobowiązania długoterminowe83 675117 37941 4789072 333
Zobowiązania krótkoterminowe11241 94212 576186169
Kapitał własny91 95948 40640 31151 15451 127
Kapitał zakładowy2 9842 9842 9842 9842 984
Liczba akcji (w szt.)29 84029 84029 84029 84029 840
Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą1,530,27-0,3600,08
Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą1,530,27-0,3600,08
Wartość księgowa na jedną akcję3,081,621,351,711,71

Dołącz do naszej paczki!