Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

VENTURE INC ASI SPÓŁKA AKCYJNA

dla strony internetowej www.unfold.vc

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Administrator zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie przez niego Danych Osobowych odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych Danych Osobowych, a w szczególności zapewnia, iż podjął odpowiednie przewidziane prawem środki zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa Danych Osobowych.
 2. Administrator oświadcza, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
 3. Akceptując niniejszą Politykę prywatności Użytkownik wyraża zgodę na zasady przetwarzania swoich Danych Osobowych w związku z korzystaniem ze Strony internetowej, opisane w niniejszym dokumencie.

§ 2. Definicje

Ilekroć w Polityce Prywatności mowa o: 

 1. Administratorze – rozumie się przez to VENTURE INC ASI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu, Zwycięska 45/3/3.4, 53-033 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000299743, nr NIP: 8992650810, nr REGON: 020682053. Przez Administratora należy również rozumieć administratora Danych Osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO;
 2. Danych Osobowych – rozumie się przez to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w przypadku Polityki Prywatności – Użytkownika); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 3. Oprogramowaniu – rozumie się przez to przeglądarki internetowe z których może korzystać Użytkownik, w celu korzystania ze strony internetowej www.unfold.vc; 
 4. Plikach Cookies (tzw. ciasteczkach) – rozumie się przez to dane informatyczne stanowiące, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu; 
 5. Projekcie – rozumie się przez to zbiór zadań inwestycyjnych, które są od siebie wzajemnie zależne i wspólnie dążą do osiągnięciu celu przedsięwzięcia inwestycyjnego. Projekt powinien uwzględniać takie czynniki jak: nastawienie na generowanie przychodów, konkurencyjność na rynku, niszę rynkową, innowacyjność, możliwość uzyskania sukcesu na rynkach bardziej rozwiniętych;
 6. przetwarzaniu Danych Osobowych – rozumie się przez to operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 7. Stronie internetowej lub Serwisie – rozumie się przez to stronę internetową działającą pod adresem: www.unfold.vc;
 8. Umowie – rozumie się przez to każdy stosunek prawny pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, do którego zawarcia dochodzi poprzez skorzystanie z Serwisu, w szczególności dotyczący złożenia przez Użytkownika Projektu za pośrednictwem formularza znajdującego się w Serwisie, a ze strony Administratora: zbadania tego Projektu, przede wszystkim pod kątem szans powodzenia na jego sukcesywne zrealizowanie u potencjalnych inwestorów, a ostatecznie (w przypadku uznania przez Administratora, że Projekt ma szanse powodzenia) – wdrożenia Projektu przez Administratora;
 9. Urządzeniu – rozumie się przez to elektroniczne Urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu, a w szczególności: komputery klasy PC, laptopy, tablety, smartphone’y.
 10. Użytkowniku – rozumie się przez to osobę, która za pośrednictwem Strony internetowej składa Projekt;
 11. Złożenie Projektu rozumie się przez to wypełnienie elektronicznego formularza udostępnionego na Stronie internetowej, z uwzględnieniem charakterystykę Projektu.

§ 3. Przetwarzanie Danych Osobowych

 1. Dane Osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu wykonywania Umowy, dokonywania rozliczeń finansowych oraz w celach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych będą odpowiednio:
  1. niezbędność do wykonania Umowy;
  2. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 106e ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
  3. prawnie uzasadniony interes – w odniesieniu do przetwarzania Danych Osobowych dla celów marketingowych w trakcie trwania stosunku prawnego między Użytkownikiem a Administratorem, a także przetwarzania Danych Osobowych po wypełnieniu Umowy przez okres, w którym Użytkownik może skierować względem Administratora ewentualne roszczenia związane z wykonaniem Umowy;
  4. zgoda Użytkowniku – w przypadku przetwarzania danych dla celów marketingowych po zakończeniu trwania stosunku prawnego między Użytkownikiem a Administratorem.
 2. Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, lecz konieczne aby Złożyć Projekt.
 3. Użytkownik może wyrazić także odrębną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, reklamowych i marketingowych od Administratora. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z ich otrzymywania.
 4. Administrator przetwarza lub może przetwarzać następujące Dane Osobowe Użytkownika, które Użytkownik podaje dobrowolnie podczas Złożenia Projektu:
  1. imię,
  2. adresy elektroniczne,
  3. numer telefonu.
 5. W dalszej części współpracy między Użytkownikiem a Administratorem, w szczególności w sytuacji wybrania Projektu przez Administratora, Administrator, poza Danymi Osobowymi wskazanymi w ust. 4, będzie przetwarzał dodatkowe Dane Osobowe Użytkownika:
  1. nazwisko,
  2. nr PESEL,
  3. adres korespondencyjny,
  4. nr dowodu osobistego.
 6. Administrator przechowuje Dane Osobowe w bazie Użytkowników w celu ułatwienia w przyszłości potencjalnych kontaktów z Użytkownikami w celu realizacji Projektów.
 7. Odbiorcami Danych Osobowych są osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, podmioty którym Administrator zleca wykonanie czynności dotyczących Projektów oraz obsługi informatycznej, księgowej, kadrowej, prawno-podatkowej Administratora, w szczególności na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych.
 8. Administrator oświadcza, że może wykorzystywać narzędzia przeznaczone do analizy ruchu na Stronie internetowej, takie jak Google Analytics oraz inne podobne.
 9. Administrator ma prawo udostępniać dane i informacje Użytkownika w ramach prowadzonego postępowania uprawnionemu do tego organowi, np. prokuraturze lub sądowi.
 10. Po wykonaniu Umowy Administrator będzie przetwarzał Dane Osobowe Użytkownika przez okres, w którym Użytkownik może skierować względem Administratora ewentualne roszczenia związane z wykonaniem Umowy. Tak samo Administrator będzie przetwarzał Dane Osobowe Użytkownika, którego Projektu Administrator odmówił w wdrożenia, przez okres, w którym Użytkownik może skierować roszczenia względem Administratora.
 11. Administrator przestrzega następujących zasad przetwarzania Danych Osobowych:
  1. utrwala zbierane Dane Osobowe wyłącznie na takich nośnikach informacji, które są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich;
  2. wykonuje nadzór nad bezpieczeństwem Danych Osobowych przez cały okres ich posiadania w sposób zapewniający w szczególności ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą;
  3. zachowuje poufność Danych Osobowych.
 12. Użytkownik, którego Dane Osobowe są przetwarzane, ma prawo żądać od Administratora dostępu do danych, jak również ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie z treścią § 5 niniejszej Polityki.

§ 4. Pliki Cookies

 1. Administrator za pośrednictwem Strony internetowej wykorzystuje Pliki Cookies.
 2. W ramach Strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje Plików Cookies:
 1. sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika do czasu opuszczenia Strony internetowej lub wyłączenia Oprogramowania;
 2. stałe – są to pliki przechowywane w Urządzeniu Użytkownika przez określony w parametrach Plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. W ramach Strony internetowej mogą być stosowane wszystkie lub niektóre z następujących rodzajów Plików Cookies:
 1. „niezbędne”, które umożliwiają korzystanie ze Strony internetowej,
 2. „wydajnościowe”, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony internetowej;
 3. „funkcjonalne”, które umożliwiają zachowanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. poprzez język, rozmiar czcionki, wyglądu strony internetowej;
 4. „reklamowe”, które umożliwiają dostarczenie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 5. Pliki Cookies wymienione w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu wykorzystywane są w celu:
 1. Optymalizacji w korzystaniu ze Strony internetowej; w szczególności umożliwia to rozpoznanie i wyświetlenie Strony internetowej na Urządzeniu Użytkownika, dostosowaną do jego indywidualnych preferencji;
 2. tworzenie statystyk, które wspierają obserwację korzystania z Strony internetowej przez Użytkowników, co wpływa na ulepszenie jego struktury i treści.
 3. Stosowane na Stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników korzystających z tej strony.

§ 5. Prawa Użytkowników

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich Danych Osobowych oraz prawo do ich poprawiania w każdym czasie.
 2. Użytkownik ma możliwość wyboru w jakim zakresie i czasie chce korzystać z Serwisu i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakichś względów Użytkownik nie życzy sobie pozostawienia swoich Danych Osobowych w bazie Użytkowników, to ma prawo do żądania ich usunięcia.
 3. W przypadku Przetwarzania Danych Osobowych w celach marketingowych, w oparciu o udzieloną zgodę, Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie i poprzez oświadczenie złożone w formie pisemnej lub w formie wiadomości e-mail na adres Administratora: [email protected].
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich Danych Osobowych. 
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Danych Osobowych opartego na celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych Danych Osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. W celu żądania poprawienia, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych Użytkownik powinien przesłać żądanie na adres e-mail Administratora: [email protected] lub pisemnie na adres: Zwycięska 45/3/3.4, 53-033 Wrocław.
 7. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, kiedy Administrator nie będzie przetwarzał jego Danych Osobowych zgodnie z prawem.
 8. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu Plików Cookies do swojego Urządzenia. W razie skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony internetowej będzie możliwe, z wyłączeniem niektórych funkcjonalności, które wymagają Plików Cookies.
 9. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików Cookies dostępne są w ustawieniach Oprogramowania.
 10. Użytkownik może w każdej chwili usunąć Pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Administratora i nie są w żaden sposób przez niego nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. 
 2. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności proszę zgłaszać poprzez wiadomość wysłaną na adres e–mail: [email protected].
 3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności.
 4. O wszelkich zmianach Polityki Prywatności Użytkownicy będą informowani z siedmiodniowym wyprzedzeniem na Stronie internetowej.