Raporty okresowe

Data publikacji: 24.04.2018

Raport roczny za 2018

Wybrane dane finansowe.PLN 2018PLN 2017EUR 2018EUR 2017
I. Przychody z działalności podstawowej246242473669625770991735567
II. Zysk/Strata na działalności podstawowej-15711751927838-368224454175
III. Zysk/Strata przed opodatkowaniem-12013441873079-281550441275
IV. Zysk/Strata netto2772714515556498341969
V. Całkowite dochody ogółem2772714515556498341969
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-734755-1268552-172199-298855
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2083046-2221216-488187-523292
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej11742430014899275207071147
IX. Przepływy pieniężne netto razem.-270037826525131-6328666249000
X. Aktywa razem52246357536283911215031612857750
XI. Zobowiązania długoterminowe9074282332501211030559232
XII. Zobowiązania krótkoterminowe1846001692884293040588
XIII. Kapitał własny51154329511266021189635612257930
XIV. Kapitał zakładowy29840002984000693953715433
XV. Liczba akcji (w szt.)29840000298400002984000029840000
XVI. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,000,080,000,01
XVII. Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję
zwykłą (w zł/EUR)
0,000,080,000,01
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)1,711,710,400,41

Sprawozdanie finansowe za 2018

Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2018 

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania

Dołącz do naszej paczki!