Raporty okresowe

Data publikacji: 08.05.2018

Raport okresowy kwartalny 3/2018 Q

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
w tys.
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
Przychody z działalności podstawowej1 32003100
Zysk/Strata na działalności podstawowej320-4 59775-1080
Zysk/Strata przed opodatkowaniem642-4 597151-1 080
Zysk/Strata netto504-3 728118-876
Całkowite dochody ogółem504-3 728118-876
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej785-405-184-95
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej2241-227-527-53
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej15229367
Przepływy pieniężne netto razem.2 874-603-676-142
X. Aktywa razem54 18818 49412 6864 292
XI. Zobowiązania długoterminowe2 4181 083566251
XII. Zobowiązania krótkoterminowe13994232219
XIII. Kapitał własny51 63116 46812 0873 822

XIV. Kapitał zakładowy

2 9841 484699 344
XV. Liczba akcji (w szt)29 840 00014 840 000 29 840 00014 840 000
XVI. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,02-0,250,00-0,06
XVII. Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,02-0,250.00-0,06

XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

1,731,110.410,26

Dołącz do naszej paczki!