Raporty okresowe

Data publikacji: 15.11.2021

Raport kwartalny za IIIQ 2021

Wybrane dane finansowe (w tys.)01.01.2021
30.09.2021
01.01.2020
30.09.202
0
01.01.2021
30.09.2021
01.01.2020
30.09.202
0
Pozycja / RokPLNPLNEUREUR
I. Przychody z działalności podstawowej17 32010 5972 3862 386
II. Zysk/Strata na działalności podstawowej15 0496 5793 3011 481
III. Zysk/Strata przed opodatkowaniem16 1128 3933 5451 890
IV. Zysk/Strata netto16 1628 3723 5461 885
V. Całkowite dochody ogółem16 1628 3723 5461 885
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-651-997-143-224,0
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 886-624-633-140,0
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 692-1 582-371-356,0
IX. Przepływy pieniężne netto razem.-5 229-3 203-1 147-721,0
X. Aktywa razem62 77448 76013 55010 771
XI. Zobowiązania długoterminowe188534112
XII. Zobowiązania krótkoterminowe10524225
XIII. Kapitał własny62 48148 68313 48610 754
XIV. Kapitał zakładowy2 9842 984644659
XV. Liczba akcji (w szt.)29 84029 8406 4416 592
XVI. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,540,280,120,06
XVII. Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,540,280,120,06
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)2,091,630,450,36

Dołącz do naszej paczki!