Raporty bieżące

Data publikacji: 27.06.2022

Korekta raportu nr 12/2022 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Venture INC ASI S.A.

Zarząd Venture INC ASI SA (Emitent) informuje, iż w raporcie 12/2022 z dnia 3 czerwca nie zostały przekazane wszystkie załączniki wymagane w związku z odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]. W związku z tym Emitent uzupełnia raport 12/2022 poprzez załączenie kompletu dokumentów, w tym: sprawozdania: z działalności Rady Nadzorczej, o wynagrodzeniach, z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki. Pozostałe informacje i dokumenty objęte raportem bieżącym nr 12/2022 nie uległy zmianie.

Szczegółowa podstawa prawna: § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Dołącz do naszej paczki!