Raporty bieżące

Data publikacji: 24.07.2023

9/2023 (ESPI) – Rejestracja zmian Statutu Emitenta

Zarząd Unfold.vc ASI SA („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 20.07.2023 roku Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał zmiany Statutu Emitenta, uchwalonej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na mocy uchwały nr 17/06/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku. Zarejestrowana zmiana dotyczy przyjęcia nowego brzmienia Statutu, stanowiącego załącznik do niniejszejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunki uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Dołącz do naszej paczki!