Raporty bieżące

Data publikacji: 30.06.2023

7/2023 (ESPI) – Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Unfold.vc ASI S.A.

Zarząd spółki pod firmą Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 30.06.2023 roku. Dokument dotyczący podjętych uchwał stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

Zarząd Emitenta informuje, że podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie został zgłoszony sprzeciw do protokołu obrad w stosunku do podjętych uchwał i nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Dołącz do naszej paczki!