Raporty bieżące

Data publikacji: 02.06.2023

4/2023 (ESPI) – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Unfold.vc ASI S.A.

Zarząd spółki pod firmą Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zwycięska 45/3/3.4, 53-033 Wrocław, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000299743 (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „Ksh”) i § 12 ust. 2 Statutu, zwołuje w trybie art. 4021 Ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 30 czerwca 2023 roku we Wrocławiu, w Kancelarii Notarialnej Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska we Wrocławiu przy ulicy Gwiaździstej 66 lok. 13.B.01 13 piętro. Zgromadzenie rozpocznie się o godzinie 09:00. Szczegółowe ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad oraz projektami uchwał, a także formularzem do głosowania, sporządzone zgodnie z art. 402 KSH, stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Dołącz do naszej paczki!