Raporty bieżące

Data publikacji: 15.11.2022

32/2022 (ESPI) – Korekta raportu kwartalnego za III kwartał 2022 roku

Zarząd Unfold.vc ASI S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje o dokonaniu korekty raportu kwartalnego Emitenta za III kwartał 2022 roku zakończony dnia 30 września 2022 roku („Raport Okresowy”), przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 14 listopada 2022 roku.

Korekta polega na usunięciu niepoprawnych i wpisaniu poprawnych danych w tabeli wybrane dane finansowe na str 3. Pomyłka wynika z błędu przy przenoszeniu danych do zestawienia w tabeli wybranych danych finansowych w wierszach od II do IX w kolumnie 01.07.2022-30.09.2022. Pomyłka, która wystąpiła ww tabeli nie miała wpływu na resztę danych finansowych prezentowanych w Raporcie Okresowym.
W związku z korektą Raportu Okresowego Emitent przekaże do publicznej wiadomości Raport Okresowy skorygowany w powyższym zakresie w dniu dzisiejszym.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna:§ 15 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Dołącz do naszej paczki!