Raporty bieżące

Data publikacji: 26.03.2024

3/2024 (ESPI) – Objęcie udziałów w spółce Network Perspective sp. z o.o.

Zarząd Unfold.vc ASI SA (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników („NWZ”) Network Perspective sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), W trakcie NZW podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 5.600,00 zł (pięć tysięcy sześćset złotych) do kwoty 7.100,00 zł (siedem tysięcy sto złotych), to jest o kwotę 1.500,00 zł (tysiąc pięćset złotych), poprzez ustanowienie 30 (trzydziestu), nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział. W ramach podwyższenia Emitent obejmie 30 nowych udziałów w zamian za wkład pieniężny w wysokości 1.000.000 PLN.

Po rejestracji podwyższenia Emitent będzie posiadać 30 udziałów Spółki, stanowiących 21,13% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowić będzie 21,13% w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki.
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Dołącz do naszej paczki!