Periodic Reports

Data publikacji: 29.11.2019

Quarterly report – 3Q 2019

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. 2019-01-01 do 2019-09-30zł 2019-07-01 do 2019-09-30w tys. 2019-01-01 do 2019-09-30EUR 2019-07-01 do 2019-09-30
Przychody z działalności podstawowej223-1 67152-384
Zysk/Strata na działalności podstawowej-4 319-5 051-1 003-1 161
Zysk/Strata przed opodatkowaniem-4 012-4 946-931-1 137
Zysk/Strata netto-3 380-4 112-785-945
Całkowite Dochody Ogółem-3 380-4 112-785-945
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-86152-20011
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 121-1 619-492-372
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej313-6373-14
Przepływy pieniężne netto razem-2 667-1 631-619-375
Aktywa Razem47 84353 62810 93912 858
Zobowiązania długoterminowe562 33213559
Zobowiązania krótkoterminowe13169340
Kapitał Własny47 77451 12710 92312 258
Kapitał Zakładowy2 9842 984682715
Liczba Akcji w szt.29 84029 84029 84029 840
Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą-0,110,08-0,030,02
Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą-0,110,08-0,030,02
Wartość Księgowa na jedną akcję1,601,710,370,41

Report 3Q 2019

Join our portfolio!