Raporty okresowe

Data publikacji: 16.03.2022

Raport roczny za 2021 rok

Wybrane dane finansowe (w tys.)2021202020212020
Pozycja / RokPLNPLNEUREUR
I. Przychody z działalności podstawowej48 405,0011 513,0010 575,002 573,00
II. Zysk/Strata na działalności podstawowej4 114,006 187,009 637,001 383,00
III. Zysk/Strata przed opodatkowaniem45 409,008 256,009 920,001 845,00
IV. Zysk/Strata netto45 641,008 095,009 971,001 809,00
V. Całkowite dochody ogółem45 641,008 095,009 971,001 809,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1 023,00-1 812,00-224,00-405,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-6 031,00-3 225,00-1 318,00-721,00
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 649,00-1 569,00-360,00-351,00
IX. Przepływy pieniężne netto razem.-8 703,00-6 606,00-1 901,00-1 477,00
X. Aktywa razem92 275,0048 566,0020 062,0010 524,00
XI. Zobowiązania długoterminowe84,00117,0018,0025,00
XII. Zobowiązania krótkoterminowe112,0042,0024,009,00
XIII. Kapitał własny91 959,0048 406,0019 994,0010 489,00
XIV. Kapitał zakładowy2 984,002 984,00649,00647,00
XV. Liczba akcji (w szt.)29 840,0029 840,006 488,006 466,00
XVI. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)1,530,270,330,06
XVII. Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)1,530,270,330,06
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)3,081,620,670,35

Zastosowane kursy walutowe:

1) poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przelicza się na walutę EUR wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy:

na dzień 31.12.2021 r. wg kursu 4,5994 PLN/EUR, tabela kursów średnich NBP nr 254/A/2021
na dzień 31.12.2020r. wg kursu 4,6148 PLN/EUR, tabela kursów średnich NBP nr 255/A/NBP/2020
2) poszczególne pozycje rachunku zysku i strat, sprawozdania z innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przelicza się na walutę EUR wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:

za okres 01.01.2021-31.12.2021 wg kursu 4,5775 PLN/EUR
za okres 01.01.2020-31.12.2020 wg kursu 4,4742 PLN/EUR.

Dołącz do naszej paczki!