Raporty okresowe

Data publikacji: 30.04.2019

Raport roczny za 2019 rok

Zobacz: Sprawozdanie Zarządu 

Zobacz: Sprawozdanie finansowe za 2019

Zobacz: Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta

Wybrane dane finansowe2019 w tys zł2018 w tys zł2019 w tys EUR2018 w tys EUR
I. I. Przychody z działalności podstawowej1202 46228577
II. II. Zysk/Strata na działalności podstawowej-12 120-1 571-2 845-368
III. III. Zysk/Strata przed opodatkowaniem-11 699-1 201-2 746-281
IV. IV. Zysk/Strata netto-10 84328-2 5456
V. V. Całkowite dochody ogółem-10 84328-2 5456
VI. VI. Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej
-4 137-734-971-172
VII. VII. Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej
-2 127-2 083-499-488
VIII. VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności
finansowej
45311710627
IX. IX. Przepływy pieniężne netto razem.-5 811-2 700-1 364-633
X. X. Aktywa razem40 36552 2469 47912 150
XI. XI. Zobowiązania długoterminowe4190710211
XII. XII. Zobowiązania krótkoterminowe12185343
XIII. XIII. Kapitał własny40 31151 1549 46611 896
XIV. XIV. Kapitał zakładowy2 9842 984701694
XV. XV. Liczba akcji (w szt.)29 84029 84029 84029 840
XVI. XVI. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,360-0,090
XVII. XVII. Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję
zwykłą (w zł/EUR)
-0,360-0,090
XVIII. XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)1,351,710,320,40

Dołącz do naszej paczki!