Raporty okresowe

Data publikacji: 12.09.2022

Raport półroczny za 1H 2022

Wybrane dane finansowe (w tys.)01.01.2022
30.06.202
2
01.01.2021
30.06.202
1
01.01.2022
30.06.202
2
01.01.2021
30.06.202
1
Pozycja / RokPLNPLNEUREUR
I. Przychody z działalności podstawowej9 61913 5232 0722 974
II. Zysk/Strata na działalności podstawowej-3 29112 365-7092 719
III. Zysk/Strata przed opodatkowaniem-2 23713 273-4822 919
IV. Zysk/Strata netto-2 21513 315-4772 928
V. Całkowite dochody ogółem-2 21513 315-4772 928
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1 274-684-274-150
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej7 671-5 1031 652-1 122
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej695-1 693150-372
IX. Przepływy pieniężne netto razem.7 092-7 4791 528-1 645
X. Aktywa razem90 15359 75419 26113 218
XI. Zobowiązania długoterminowe189694015
XII. Zobowiązania krótkoterminowe3 5025274811
XIII. Kapitał własny86 46259 63318 47213 191
XIV. Kapitał zakładowy2 9842 984637660
XV. Liczba akcji (w szt.)29 840 00029 840 00029 840 00029 840 000
XVI. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,070,45-0,020,10
XVII. Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,070,45-0,020,10
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)2,92,000,620,44

Zastosowane kursy walutowe:

1) poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przelicza się na walutę EUR wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy:

– na dzień 30.06.2022 r. wg kursu 4,6806PLN/EUR, tabela kursów średnich NBP nr 125/A/NBP/2022

– na dzień 30.06.2021 r. wg kursu 4,5208PLN/EUR, tabela kursów średnich NBP nr 124/A/NBP/202

2) poszczególne pozycje rachunku zysku i strat, sprawozdania z innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przelicza się na walutę EUR wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:

– za okres 01.01-30.06.2022 wg kursu 4,6427 PLN/EUR

– za okres 01.04-30.06.2022 wg kursu 4,6381 PLN/EUR

– za okres 01.01-30.06.2021 wg kursu 4,5472 PLN/EUR

– za okres 01.04-30.06.2021 wg kursu 4,5222 PLN/EUR

Dołącz do naszej paczki!