Raporty okresowe

Data publikacji: 30.08.2019

Raport półroczny 2019

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. półrocze / 2019zł półrocze / 2018w tys. półrocze / 2019EUR półrocze / 2018
I. Przychody z działalności podstawowej1 5181 894354456
II. Zysk/Strata na działalności podstawowej-1 151732-268172
III. Zysk/Strata przed opodatkowaniem-961934-224220
IV. Zysk/Strata netto-1 149731-268172
V. Całkowite dochody ogółem– 1 149731-268172
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-912-618-213-145
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-501-1 988-117-468
VIII. Przepływy pieniężne netto  z działalności finansowej3771508835
IX. Przepływy pieniężne netto razem.– 1036-2 456-242-578
X. Aktywa razem51 27854 54212 06012 505
XI. Zobowiązania długoterminowe1 0832 537255582
XII. Zobowiązania krótkoterminowe1901474534
XIII. Kapitał własny50 00551 85711 76011 889
XIV. Kapitał zakładowy2 9842 984702684
XV. Liczba akcji (w szt.)29 840 00029 840 00029 840 00029 840 000
XVI. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,040,02-0,010,01
XVII. Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,040,02-0,010,01
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)1,681,740,390,40

Sprawozdanie finansowe – I półrocze 2019

Sprawozdanie Zarządu z działalności I półrocze 2019

Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania

Dołącz do naszej paczki!