Raporty okresowe

Data publikacji: 23.05.2017

Raport okresowy roczny za 2017

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR
2017201620172016 
I. I. Przychody z działalności podstawowej736741731735954
II. II. Zysk/Strata na działalności podstawowej19281127454258
III. III. Zysk/Strata przed opodatkowaniem18731191441272
IV. IV. Zysk/Strata netto14521092342249
V. V. Całkowite dochody ogółem14521092342249
VI. VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1269-998-299-228
VII. VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2221-2489-523-569
VIII. VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej3001539767071909
IX. IX. Przepływy pieniężne netto razem.265254896249112
X. X. Aktywa razem5362821815128584931
XI. XI. Zobowiązania długoterminowe23331597559361
XII. XII. Zobowiązania krótkoterminowe16922405
XIII. XIII. Kapitał własny5112720196122584565
XIV. XIV. Kapitał zakładowy29841484715335
XV. XV. Liczba akcji (w szt.)29840148402984014840
XVI. XVI. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,000080,000090,000020,00002
XVII. XVII. Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w
zł/EUR)
0,000080,000090,000020,00002
XVIII. XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)0,001710,001360,000410,0031

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie Zarządu

Sprawozdanie biegłego rewidenta

Dołącz do naszej paczki!