Raporty okresowe

Data publikacji: 16.05.2022

Raport kwartalny za IQ 2022

Wybrane dane finansowe (w tys.)01.01.2022
31.01.202
2
01.01.2022
31.01.202
2
01.01.2021
31.03.202
1
01.01.2021
31.03.202
1
Pozycja / RokPLNEURPLNEUR
I. Przychody z działalności podstawowej203 83743 8622 821 207617 048
II. Zysk/Strata na działalności podstawowej-1 214 660-261 3752 197 895480 719
III. Zysk/Strata przed opodatkowaniem-1 035 576-222 8392 349 538513 886
IV. Zysk/Strata netto-1 045 717-225 0212 372 602518 930
V. Całkowite dochody ogółem-1 045 717-225 0212 372 602518 930
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-462 603-99 545-485 741-106 240
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-933 075-200 782-2 834 459-619 947
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej44 9599 67527 1485 938
IX. Przepływy pieniężne netto razem.-1 350 719-290 652-3 293 052-720 249
X. Aktywa razem91 214 85519 605 55750 900 11210 922 068
XI. Zobowiązania długoterminowe222 23547 76787 18318 708
XII. Zobowiązania krótkoterminowe79 46917 08133 8507 263
XIII. Kapitał własny90 913 15019 540 70950 779 07910 896 097
XIV. Kapitał zakładowy2 984 000641 3762 984 000640 302
XV. Liczba akcji (w szt.)29 840 0006 413 75629 840 0006 403 021
XVI. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,0800,080
XVII. Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,0800,080
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)3,0511,700

Zastosowane kursy walutowe:
1) poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przelicza się na walutę EUR wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy:

za na dzień 31.03.2021 r. wg kursu 4,6603 PLN/EUR, tabela kursów średnich NBP nr 062/A/NBP/2021,
za okres 31.03.2022 r. wg kursu 4,6525 PLN/EUR, tabela kursów średnich NBP nr 063/A/NBP/2022

2) poszczególne pozycje rachunku zysku i strat, sprawozdania z innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przelicza się na walutę EUR wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:
za okres 01.01-31.03.2021 wg kursu 4,5721 PLN/EUR,
za okres 01.01-31.03.2022 wg kursu 4,6472 PLN/EUR.

Dołącz do naszej paczki!