Raporty okresowe

Data publikacji: 14.11.2022

Raport kwartalny za IIIQ 2022

Wybrane dane finansowe 01.01.2022 30.09.202201.07.2022
30.09.2022
01.01.2021
30.09.2021
01.07.2021
30.09.2021
01.01.2022
30.09.2022
01.07.2022
30.09.2022
01.01.2021
30.09.2021
01.07.2021
30.09.2021
Pozycja / RokPLNPLNPLNPLNEUREUREUREUR
I. Przychody z działalności podstawowej9 263 226– 355 8987 319 8303 797 1491 975 944-74 476 3 799 458828 873
II. Zysk/Strata na działalności podstawowej– 5 293 443-14 912 56815 049 2532 684 393– 1 129 147– 3 120 6333 301 361585 971
III. Zysk/Strata przed opodatkowaniem– 2 994 89412 614 01816 112 2812 838 377-638 842-2 639 6343 534 558619 584
IV. Zysk/Strata netto– 2 885 107-12 504 23216 162 8412 847 552– 615 424– 2 616 6603 545 649621 587
V. Całkowite dochody ogółem– 2 885 107-12 504 23216 162 8412 847 552-615 424– 2 616 6603 545 649621 587
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 878 168-7 740 957–  650 80232 777400 633– 1 619 888-142 7677 155
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej6 071 2463 547 879– 2 886 2562 216 6961 295 061– 742 436-633 159483 879
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej– 2 026 51611 645 641–  1 692 373304-432 277– 2 436 989-371 25766
IX. Przepływy pieniężne netto razem.5 922 898-3 696 227– 5 229 4312 249 7771 263 417– 773 480– 1 147 182491 100
30.09.202231.12.202130.09.202130.09.202231.12.202130.09.2021
X. Aktywa razem86 076 72092 275 19162 773 67317 675 61720 062 44113 549 542
XI. Zobowiązania długoterminowe143 29083 675188 10629 42418 19340 602
XII. Zobowiązania krótkoterminowe142 070111 605105 04929 17424 26522 675
XIII. Kapitał własny85 791 36091 958 86762 480 51717 617 01919 993 66613 486 265
XIV. Kapitał zakładowy2 984 0002 984 0002 984 000612 756648 780644 089
XV. Liczba akcji (w szt.)29 840 00029 840 00029 840 00029 840 00029 840 00029 840 000
XVI. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,10 1,530,54-0,020,060,12
XVII. Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,10 1,530,54-0,020,060,12
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)2,883,082,090,590,350,45

Zastosowane kursy walutowe:
1) poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przelicza się na walutę EUR wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy:
na dzień 30.09.2022 r. wg kursu 4,8698 PLN/EUR, tabela kursów średnich NBP nr 190/A/NBP/2022
na dzień 30.09.2021 r. wg kursu 4,6329 PLN/EUR, tabela kursów średnich NBP nr 190/A/NBP/2021
2) poszczególne pozycje rachunku zysku i strat, sprawozdania z innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przelicza się na walutę EUR wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:
za okres 01.01-30.09.2022 wg kursu 4,6880 PLN/EUR
za okres 01.07-30.09.2022 wg kursu 4,7787 PLN/EUR
za okres 01.01-30.09.2021 wg kursu 4,5585 PLN/EUR
za okres 01.07-30.09.2021 wg kursu 4,5811 PLN/EUR

Dołącz do naszej paczki!