Raporty okresowe

Data publikacji: 29.11.2019

Raport kwartalny za III kwartał 2019

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zł  
01-01 do 2019-09-30
w tys. zł  
2019-07-01 do 2019-09-30
w tys. EUR  
2019-01-01 do 2019-09-30
w tys. EUR  
2019-07-01 do 2019-09-30
I. I. Przychody z działalności podstawowej223-1 67152-384
II. II. Zysk/Strata na działalności podstawowej-4 319-5 051-1 003-1 161
III. III. Zysk/Strata przed opodatkowaniem-4 012-4 946-931-1 137
IV. IV. Zysk/Strata netto-3 380-4 112-785-945
V. V. Całkowite dochody ogółem-3 380-4 112-785945
VI. VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-86152-20011
VII. VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 121-1 619-492-372
VIII. VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej313-6373-14
IX. IX. Przepływy pieniężne netto razem.-2 667-1 631-619-375
X. X. Aktywa razem47 84353 62810 93912 858
XI. XI. Zobowiązania długoterminowe562 33213559
XII. XII. Zobowiązania krótkoterminowe13169340
XIII. XIII. Kapitał własny47 77451 12710 92312 258
XIV. XIV. Kapitał zakładowy2 9842 984682715
XV. XV. Liczba akcji (w szt.)29 84029 84029 84029 840
XVI. XVI. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,110,08-0,030,02
XVII. XVII. Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,110,08-0,030,02
XVIII. XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)1,601,710,370,41

>> Zobacz Raport za III kwartał

Dołącz do naszej paczki!