Raporty bieżące

Data publikacji: 22.07.2022

18/2022 (ESPI) – Przyjęcie oświadczeń o nabyciu warrantów subskrypcyjnych w ramach Programu Motywacyjnego na lata 2021-2023

Zarząd Venture INC ASI S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała oświadczenia o nabyciu przez Osoby Uprawnione 461.456 imiennych, niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii A („Warranty”) uprawniających do objęcia takiej samej ilości akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł („Akcje”).

Nabycie Warrantów jest wynikiem spełnienia się warunku operacyjnego dotyczącego osiągnięcia przez Spółkę wartości księgowej Spółki nie niższej niż 75.000.000 zł za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku oraz przyznania uprawnień z Puli Zarządu w łącznej liczbie 35.228 warrantów subskrypcyjnych serii A, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 17/2022.

Zgodnie z otrzymanymi oświadczeniami, Prezes Zarządu Spółki nabył łącznie 41.450 Warrantów, a pracownicy i współpracownicy Spółki 420.006 Warrantów.
Spółka informuje, iż Warranty zostały nabyte nieodpłatnie, a emisja prowadzona jest w formie zdematerializowanej, tj. prawa płynące z Warrantów powstaną w chwili zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.

Prawo do objęcia Akcji będzie mogło być zrealizowane przez Osoby Uprawnione w terminie do 60 (sześćdziesięciu) dni od daty przyjęcia oferty nabycia warrantów subskrypcyjnych, tj. nie wcześniej niż 22 lipca 2022 roku i nie później niż do dnia 20 września 2022 roku.
Warranty zostały wyemitowane w ramach Programu Motywacyjnego na lata 2021 – 2023, realizowanego w ramach: warunkowego podwyższenia kapitału określonego uchwałą nr 5/05/2021 z dnia 17 maja 2021 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki ; uchwały nr 4/05/2021 z dnia 17 maja 2021 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A w związku z uchwalonym Programem Motywacyjnymuchwały – o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 16/2021 z dnia 17 maja 2021 roku; oraz w ramach uchwały nr 8/04/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 13/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 roku, jak również w raportach okresowych.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Dołącz do naszej paczki!