Raporty bieżące

Data publikacji: 28.06.2019

9/2019 (ESPI) – Powołanie Członków Rady Nadzorczej Venture Inc SA

Zarząd spółki Venture Inc S.A. niniejszym informuje, iż zgodnie z uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28.06.2019 roku, opublikowanymi raportem nr 7/2019 z tego samego dnia, nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta. Do składu Rady Nadzorczej powołany został Pan Maciej Jarzębowski oraz Pani Joanna Alwin. Obecny skład Rady Nadzorczej przedstawia się w następujący sposób:

1. Mariusz Ciepły

2. Anna Sitarz

3. Urszula Jarzębowska

4. Tomasz Chodorowski

5. Marcin Mańdziak

6. Maciej Jarzębowski

7. Joanna Alwin

Emitent przekazuje w załączniku do niniejszego raportu życiorysy nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]

Życiorys – Maciej Jarzębowski

Życiorys – Joanna Alwin

Dołącz do naszej paczki!