Raporty bieżące

Data publikacji: 23.05.2017

9/2017 Warunkowa rejestracja akcji istniejących serii D, E i F w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Venture Inc S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 4 października 2017 r. Spółka powzięła wiadomość o uchwale nr 666/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („KDPW”) z dnia 3 października 2017 r., na podstawie której Zarząd KDPW postanowił zarejestrować w depozycie papierów wartościowych 8.000.000 (osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda Spółki, w tym:

1.000.000 (jeden milion) akcji serii D, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 14/6/ZWZ/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej spółki z dnia 30 czerwca 2014 r.;

1.000.000 (jeden milion) akcji serii E, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 21/6/ZWZ/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej spółki z dnia 29 czerwca 2015 r.;

6.000.000 (sześć milionów) akcji serii F, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 4/2/NWZ/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej spółki z dnia 25 lutego 2016 r.

i oznaczyć je kodem PLVNTIN00011, pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.

Zgodnie z powyższą uchwałą Zarządu KDPW zarejestrowanie akcji wskazanych w pkt (1)-(3) nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji, jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

Jednocześnie, stosownie do powyżej uchwały Zarządu KDPW, informacja o zarejestrowaniu pod kodem PLVNTIN00011 akcji wskazanych powyżej zostanie przekazana w formie komunikatu KDPW.

–ESPI

Dołącz do naszej paczki!