Raporty bieżące

Data publikacji: 17.05.2022

8/2022 (ESPI) – Korekta raportu kwartalnego za I kwartał 2022 roku

Zarząd Venture INC ASI S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje o dokonaniu korekty raportu kwartalnego Emitenta obejmującego okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2022 roku („Raport Okresowy”), przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 16 maja 2022 roku.

Korekta polega na usunięciu oczywistych omyłek, w tym:
wprowadzono poprawne dane liczbowe w wybranych danych finansowych (omyłkowo zamienione miejscami zostały dwie kolumny z danymi liczbowymi) oraz przesunięto wiersze danych liczbowych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz w nocie 1, które wcześniej nie odpowiadały swoim nazwom. Przekazane w Raporcie Okresowym dane finansowe zostały sporządzone w sposób prawidłowy – nieprawidłowości wynikają z błędu przy przenoszeniu danych do raportu.

Powyższe korekty nie mają wpływu na sytuację finansową Emitenta, ani na pozostałe informacje i dane finansowe zawarte w Raporcie Okresowym.

W związku z korektą Raportu Okresowego Emitent przekaże do publicznej wiadomości Raport Okresowy skorygowany w powyższym zakresie w dniu dzisiejszym.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Dołącz do naszej paczki!