Raporty bieżące

Data publikacji: 04.03.2021

8/2021 (ESPI) – Objęcie udziałów w Grenade Hub sp. z o.o.

Zarząd Venture INC ASI SA (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników (NZW) Grenade Hub sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Spółka). W trakcie NZW podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 41.500,00 złotych, do kwoty 57.900,00 złotych, tj. o kwotę 16.400 złotych, w drodze utworzenia 328 nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 złotych. Emitent obejmie 82 nowoutworzone udziały, o łącznej wartości nominalnej 4.100,00 złotych, w zamian za wkład pieniężny w wysokości 500.000,00 złotych. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło w wyniku osiągnięcia przez Spółkę określonych w umowie inwestycyjnej KPI.
Po rejestracji podwyższenia Emitent będzie posiadać 128 udziałów Spółki stanowiących 11,05% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowić będzie 11,05% w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki.

 

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Dołącz do naszej paczki!