Raporty okresowe

Data publikacji: 23.05.2017

8/2017 Skorygowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta obejmującym opinię i raport z badania

Zarząd Venture Inc S.A.(„Emitent”) przekazuje w załączeniu skorygowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta obejmującym opinię i raport z badania.

Jednocześnie Zarząd wyjaśnia, że przedmiotem korekty było uzupełnienie sprawozdania, względem sprawozdania wcześniej opublikowanego, o dodatkowe i rozszerzone ujawnienia w zakresie wartości godziwej, zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 13 Ustalanie wartości godziwej. Zarząd Spółki dokonał ponadto korekt w zakresie klasyfikacji poziomów hierarchii wartości godziwej aktywów finansowych. Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na wartość sumy bilansowej, wyniku finansowego ani kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna:

§5 ust.1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Skorygowane sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie biegłego rewidenta

Dołącz do naszej paczki!