Raporty bieżące

Data publikacji: 23.05.2017

8/2017 Informacja o ustaleniu ostatecznej ceny Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd spółki Ventue Inc S.A. („Spółka”) zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości informację o ustaleniu ostatecznej ceny Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie. Wszystkie terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym akcji Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 września 2017 r.

ESPI

Dołącz do naszej paczki!