Raporty bieżące

Data publikacji: 02.03.2021

7/2021 (ESPI) – Powołanie członka Rady Nadzorczej

Zarząd spółki Venture INC ASI S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż zgodnie z §13 3(1) Statutu Spółki akcjonariusz Spółki Jakub Sitarz  w dniu 2.03.2021 r. powołał na członka Rady Nadzorczej Emitenta Panią Katarzynę Pawłowską.
Emitent przekazuje poniżej życiorys nowego członka Rady Nadzorczej:

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana
Katarzyna Pawłowska – Członek Rady Nadzorczej
Termin upływu kadencji: 3 lata od dnia powołania

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Pani Katarzyna Pawłowska posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentką Wydziału Prawa Administracji i  Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów Podyplomowych Prawa Gospodarczego i Handlowego na WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Pani Katarzyna od 2013 roku prowadzi własną kancelarią adwokacką. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, cywilnym oraz karnym. Posiada bogate doświadczenie w zakresie sporządzania i opiniowania umów oraz zakładania i przekształcania spółek prawa handlowego.

3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta
Pani Katarzyna Pawłowska nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla Emitenta.

4. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem
Pani Katarzyna Pawłowska w ostatnich pięciu latach nie pełniła funkcji w organach zarządzających i nadzorujących jakichkolwiek spółek.

5. Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego
W okresie ostatnich pięciu lat Pani Katarzyna Pawłowska nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono wobec niej sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

6. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego
W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pani Katarzyna Pawłowska pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

7. Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej
Pani Katarzyna Pawłowska nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

8. Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
Pani Katarzyna Pawłowska nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4-5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]

 

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Dołącz do naszej paczki!