Raporty bieżące

Data publikacji: 23.05.2017

7/2017 Zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki Venture Inc S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 25 września 2017 r., powziął informację o zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 września 2017 r. prospektu emisyjnego Spółki sporządzonego w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie 14.840.000 akcji na okaziciela serii A, B, C, D, E, F oraz nie więcej niż 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G do obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A

ESPI

Dołącz do naszej paczki!