Raporty bieżące

Data publikacji: 26.02.2021

6/2021 (ESPI) – Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020

Zarząd Venture INC ASI S.A. (“Spółka”) informuje, że w dniu 26 lutego 2021 roku podjął uchwałę dotyczącą podziału zysku netto za okres roku obrotowego od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Zgodnie z nią zaproponuje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu następujący podział jednostkowego zysku Venture INC ASI S.A., który wyniósł 8.095.100,04 PLN (osiem milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto złotych 4/100);
– na zasilenie kapitału zapasowego Spółki przeznaczyć kwotę 6.006.300,04 PLN
– na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczyć kwotę 2.088.800,00 PLN; co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 0,07 PLN.

Dywidendą objętych będzie 29.840.000 akcji Spółki.
Planowany dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy: 28 kwietnia 2021 roku,
Planowany dzień wypłaty dywidendy: 07 maja 2021 roku.

Zarząd, działając w ramach podstawowego i ogólnego założenia Polityki Dywidendowej, będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenie na wypłatę dywidendy za rok 2020 części zysku netto w wielkości dostosowanej do możliwości finansowych Spółki. Zarząd podkreśla także, że formułując swoją rekomendację dotyczącą wielkości wypłaty dywidendy za rok 2020 wziął także pod uwagę następujące czynniki, wpływające na treść jego rekomendacji, to jest: (i) kwotę wyniku netto Spółki w 2020 roku, (ii) ogólną sytuację finansową i płynność Spółki, (iii) istniejące i przyszłe zobowiązania Spółki (w tym w szczególności istniejące i potencjalne zobowiązania Spółki, wynikające z prowadzonej polityki inwestycyjnej), (iv) ocenę perspektyw Spółki w określonych uwarunkowaniach rynkowych i makroekonomicznych, (v) konieczność wydatkowania środków w związku z rozwojem Spółki, (vi) znane inne okoliczności i zobowiązania o charakterze jednorazowym, (vii) obowiązujące przepisy prawa.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Dołącz do naszej paczki!