Raporty bieżące

Data publikacji: 08.05.2018

6/2018 Podpisanie umowy inwestycyjnej

Zarząd Spółki Venture Inc S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż dniu 30 maja 2018 r. została podpisana Umowa inwestycyjna pomiędzy: Emitentem, Agencją Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu, INC S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz Panem Szymonem Gawryszczakiem znaczącym akcjonariuszem oraz Prezesem Zarządu Agencji Rozwoju Innowacji S.A., łącznie zwani Stronami.

 

W myśl umowy Strony dążą do przejęcia spółki Inkubator Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. w Poznaniu (dalej: INT) przez Agencję Rozwoju Innowacji S.A. (dalej: ARI) w drodze wymiany 974 udziałów (w tym przyszłych) INT posiadanych przez Emitenta oraz INC S.A. na akcje w podwyższonym kapitale zakładowym ARI.

 

ARI zgodnie z art. 311 Kodeksu spółek handlowych sporządziła Sprawozdanie określające wartość przewidywanych wkładów niepieniężnych do ARI – w postaci udziałów w kapitale zakładowym INT – oraz zastosowaną metodę wyceny wkładów niepieniężnych. Zgodnie ze sprawozdaniem wartość wnoszonych wkładów niepieniężnych, w postaci (na dzień sporządzenia Sprawozdanie) 888 udziałów w INT wyceniona została na łączną kwotę 3 330 905,57 zł z czego na jeden udział w kapitale zakładowym INT przypada 3 751,02 zł. Sprawozdanie zostało poddane badaniu przez biegłego rewidenta Jana Marcinkowskiego (nr wpisu 2386) wyznaczonego postanowieniem Sądu rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IV Wydział Gospodarczy KRS z dnia 18 stycznia 2018 r.

 

Strony zgodnie postanowiły, iż nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym ARI emitowane będą po cenie emisyjnej wynoszącej 0,23 zł (dwadzieścia trzy grosze). ARI łącznie wyemituje 15 884 753 akcji na okaziciela w podwyższonym kapitale zakładowym o łącznej wartości emisyjnej 3 653 493,48 zł z czego: Venture Inc S.A. obejmie 8 480 566 akcji, a INC S.A. 7 404 187. Różnica pomiędzy wartością nominalną a emisyjną akcji wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta zostanie przekazana na kapitał zapasowy.

ESPI

Dołącz do naszej paczki!