Raporty bieżące

Data publikacji: 29.12.2017

6/2017 Podpisanie znaczącej umowy przez Spółkę portfelową Science.Fund sp. z o.o.

Zarząd Venture Inc SA („Emitent”), informuje że dnia 29.12.2017 powziął informację o podpisaniu przez spółkę portfelową Science.Fund Sp. z o.o. oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju umowy w ramach Działania 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1.: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa (Ścieżka A) Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Warunkiem realizacji Umowy jest rejestracja spółki Science.Fund Sp. z o.o. jako zewnętrznie zarządzającego alternatywną spółką inwestycją oraz rejestracja alternatywnej spółki inwestycyjnej przez Komisję Nadzoru Finansowego.

W ramach umowy i przy spełnieniu powyższego warunku, Science.Fund Sp. z o.o. będzie zarządzała funduszem, który otrzyma wkład w wysokości 5 MLN PLN (słownie: pięć milionów złotych) od inwestorów prywatnych przeznaczony na objęcie udziałów w spółkach portfelowych, oraz 20 MLN PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych) od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jako kwota wsparcia (dotacja) dla tych spółek portfelowych.

Fundusz będzie się specjalizował w projektach w obszarze „Medtech” (nowoczesne technologie w branży medycznej).

ESPI

Emitent posiada 15% udziałów w kapitale zakładowym spółki Science.Fund Sp. z o.o.

Dołącz do naszej paczki!