Raporty bieżące

Data publikacji: 31.03.2022

5/2022 (ESPI) – Objęcie udziałów w Spółce Pixel Race

Zarząd Venture INC ASI SA(Emitent)informuje, iż w dniu dzisiejszym odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników(NWZ) PixelRace Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie(Spółka). W trakcie NWZ podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 5.350,00 złotych do kwoty 5.650,00 złotych tj. o kwotę, 300,00 złotych w drodze utworzenia 6 nowych równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50.00 złotych każdy. Emitent objął wszystkie 6 nowo ustanowionych udziałów o łącznej wartości nominalnej 300,00 złotych, w zamian za wkład pieniężny w wyskości 500.000 złotych.

Po rejestracji podwyższenia Emitent będzie posiadać 13 udziałów Spółki stanowiących 11,5% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowić będzie 11,5% w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostało przeprowadzone w związku z osiągnięciem przez Spółkę w umowie inwestycyjnej KPI, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 25/2021.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Dołącz do naszej paczki!