Raporty bieżące

Data publikacji: 26.02.2021

5/2021 (ESPI) – Przyjęcie polityki dywidendowej

Zarząd Venture INC ASI SA (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 26.02.2021podjął uchwałę w sprawie przyjęcia polityki dywidendowej Spółki .
Zgodnie z założeniami Zarząd począwszy od wyników Spółki za rok obrotowy kończący się 31.12.2020 r.  zamierza każdorazowo rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

Założeniem Polityki Dywidendowej jest dokonywanie przez Spółkę wypłat dywidendy stosownie do wielkości wypracowanego zysku Spółki i możliwości finansowych Spółki, zawsze z zastrzeżeniem i przestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa, określających ograniczenia dotyczące wypłaty dywidendy, w szczególności ograniczenia, wynikające z przepisów Kodeksu spółek handlowych

Zgodnie z przyjętą Polityką Dywidendową, w przypadku wypracowania przez Spółkę zysku netto za dany rok obrotowy, Zarząd będzie przedkładał Walnemu Zgromadzeniu rekomendację i propozycję podziału zysku netto, z uwzględnieniem przeznaczenia części lub całości zysku na wypłatę dywidendy.

Zarząd formułując i zgłaszając wnioski i rekomendacje, dotyczące wypłaty dywidendy w danym roku obrotowym, zawsze będzie brał pod uwagę m. in. następujące czynniki, wpływające na treść jego wniosku: (i) wynik netto Spółki, (ii) ogólną sytuację finansową i płynność Spółki, (iii) istniejące i przyszłe zobowiązania Spółki (w tym w szczególności istniejące i potencjalne zobowiązania Spółki, wynikające z prowadzonej polityki inwestycyjnej), (iv) ocenę perspektyw Spółki w określonych uwarunkowaniach rynkowych i makroekonomicznych, (v) konieczność wydatkowania środków w związku z rozwojem Spółki, (vi) znane inne okoliczności i zobowiązania o charakterze jednorazowym, (vii) obowiązujące przepisy prawa.

Zarząd Spółki podkreśla i zaznacza, że zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, wyłącznym organem uprawnionym do podjęcia ostatecznej decyzji w przedmiocie podziału zysku Spółki lub pokrycia straty Spółki, w tym uprawnionym do podjęcia decyzji o wypłacie dywidendy i jej wysokości, jest zawsze Walne Zgromadzenie, a uczestniczący w nim akcjonariusze nie są w żaden sposób ograniczeni lub związani wnioskami i rekomendacjami Zarządu.

 

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Dołącz do naszej paczki!