Raporty bieżące

Data publikacji: 02.06.2019

5/2019 (ESPI) – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: Zarząd spółki pod firmą Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, al. Hallera 180/14,53-203 Wrocław, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000299743, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „Ksh”) i § 12 ust. 2 Statutu, zwołuje w trybie art. 4021 Ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 28 czerwca 2019 r. we Wrocławiu, w Kancelarii Notarialnej Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska we Wrocławiu przy ulicy Gwiaździstej nr 64 lok. 28/1, budynek Sky Tower, 28 piętro. Zgromadzenie rozpocznie się o godzinie 10:00. Szczegółowe ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad oraz projektami uchwał, a także formularzem do głosowania, sporządzone zgodnie z art. 402 Kodeksu spółek handlowych, stanową załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Zobacz: Ogłoszenie, projekty uchwał, formularz do głosowania

Dołącz do naszej paczki!