Raporty bieżące

Data publikacji: 08.05.2018

5/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Venture Inc S.A.

Zarząd spółki pod firmą Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, al. Hallera 180/14,53-203 Wrocław, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000299743, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „Ksh”) i § 12 ust. 2 Statutu, zwołuje w trybie art. 4021 Ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 8 czerwca 2018 r. we Wrocławiu, w Kancelarii Notarialnej Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska we Wrocławiu przy ulicy Gwiaździstej nr 64 lok. 28/1, (budynek Sky Tower, 28 piętro). Zgromadzenie rozpocznie się o godzinie 12:00.

Szczegółowe ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad oraz projektami uchwał, a także formularzem do głosowania, sporządzone zgodnie z art. 402 Kodeksu spółek handlowych, stanową załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

ESPI

 

Dołącz do naszej paczki!