Raporty bieżące

Data publikacji: 22.05.2017

5/2017 Wybór biegłego rewidenta

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Venture Inc S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30 listopada 2017 r. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu podjęła uchwałę nr 2/11/2017 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia w Spółce przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze w roku 2018 oraz badania ustawowego rocznego sprawozdania finansowego za lata 2017-2018. Podmiotem wybranym przez Radę Nadzorczą do przeprowadzenia ww. czynności jest HLB M2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audit PIE Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie. Wybrana spółka jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajowa Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 4123.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]

ESPI

Dołącz do naszej paczki!