Raporty bieżące

Data publikacji: 30.03.2022

4/2022 (ESPI) – Objęcie udziałów w INCREDIBLE MACHINES

Zarząd Venture INC ASI SA (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników (NZW) INCREDIBLE MACHINES sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Spółka). W trakcie NZW podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z 24.000,00 złotych do kwoty 29.250,00 złotych, tj. o kwotę 5.250,00 złotych poprzez utworzenie 105 nowych udziałów o wartości nominalnej 50 złotych każdy.

Emitent objął wszystkie 105 nowo ustanowionych udziałów, o łącznej wartości nominalnej 5.250,00 złotych, w zamian za wkład pieniężny w wysokości 600.000,00 złotych.

Po rejestracji podwyższenia Emitent będzie posiadać 176 udziałów Spółki stanowiących 30,09% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowić będzie 30.09% w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostało przeprowadzone w związku z osiągnięciem przez Spółkę określonych w umowie inwestycyjnej KPI, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 21/2021.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Dołącz do naszej paczki!