Raporty bieżące

Data publikacji: 15.02.2021

4/2021 (ESPI) – Objęcie udziałów w Intelliseq sp. z o.o.

Zarząd Venture INC ASI SA (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników (NZW) Intelliseq sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Spółka). W trakcie NZW podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 1.639.000,00 zł do kwoty 1.866.000,00 zł tj. o kwotę 227.000,00 zł poprzez utworzenie 227 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy. W ramach podwyższenia kapitału zakładowego 177 udziałów za kwotę 700.000,00 zł (siedemset tysięcy złotych) objął Emitent.

Po rejestracji podwyższenia Emitent będzie posiadać 994 udziały Spółki stanowiących 53,27% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowić będzie 53,27% w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki.

 

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Dołącz do naszej paczki!