Raporty bieżące

Data publikacji: 23.05.2017

4/2017 Podpisanie Umowy z Biegłym Rewidentem

Zarząd Spółki Venture Inc S.A.(„Emitent”) informuje, iż w dniu 9 marca 2017 r. Emitent otrzymał podpisaną umowę z Biegłym Rewidentem:

HLB M2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tax & Audit Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rakowieckiej 41/27 (kod pocztowy: 02-521 Warszawa), wpisaną pod numerem 0000380052 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer NIP: 521-35-96-982, w której komplementariuszem jest HLB M2 Sp. z o.o.. Wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3697.

Przedmiotem umowy zawartej przez Emitenta z Biegłym Rewidentem jest badanie przez Biegłego Rewidenta rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta sporządzonego wg. stanu na 31.12.2016 r. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ogłoszonymi w formie rozporządzeń przez Komisję Europejską Unii Europejskiej, wyrażenie opinii o tym badaniu i sporządzeniu raportu z badania.

Wybór biegłego rewidenta został zatwierdzony Uchwałą nr 10 Rady Nadzorczej Venture Inc S.A. z dnia 09 listopada 2016 roku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2016.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI

Dołącz do naszej paczki!