Raporty bieżące

Data publikacji: 22.05.2017

4/2017 Objecie udziałów w Spółce Portfelowej

Zarząd spółki Venture Inc S.A. („Emitent”) informuje, iż dnia 29 listopada 2017 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie udziałowców spółki Infermedica Sp. z o.o.(„Spółka”), na którym podjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 333.300,00 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta złotych) poprzez utworzenie 6666 (sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy za cenę 375,00 zł (trzysta siedemdziesiąt pięć złotych) każdy.

W ramach podwyższenia, 5.333 (pięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) nowe udziały po cenie 375,00 zł każdy, za łączną cenę 2.000.000,00 PLN objął Emitent.

Przed objęciem Emitent posiadał 9.000(dziewięć tysięcy) udziałów Spółki, co stanowiło 27,38% w kapitale zakładowym i na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po objęciu, Emitent posiada 14333(czternaście tysięcy trzysta trzydzieści trzy) udziały, co stanowi 36,25%.

ESPI

Dołącz do naszej paczki!