Raporty bieżące

Data publikacji: 17.06.2016

35/2016 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Venture Inc S.A.

Zarząd spółki Venture Inc S.A. niniejszym informuje, iż zgodnie z uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 10.11.2016 roku, opublikowanymi raportem nr 33/2016 z tego samego dnia, nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta.

Ze składu Rady Nadzorczej zostały odwołane następujące osoby:

1. Mariusz Ciepły

2. Anna Sitarz

3. Urszula Jarzębowska

4. Tomasz Chodorowski

5. Marcin Mańdziak

Na stanowiska Członków Rady Nadzorczej powołano następujące osoby:

1. Mariusz Ciepły

2. Anna Sitarz

3. Urszula Jarzębowska

4. Tomasz Chodorowski

5. Marcin Mańdziak

Obecny skład Rady Nadzorczej przedstawia się w następujący sposób:

1. Mariusz Ciepły

2. Anna Sitarz

3. Urszula Jarzębowska

4. Tomasz Chodorowski

5. Marcin Mańdziak
Sylwetki nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółka opublikuje raportem bieżącym niezwłocznie po otrzymaniu stosownego oświadczenia w trybie i na zasadach zgodnych z §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI

Dołącz do naszej paczki!