Raporty bieżące

Data publikacji: 17.06.2016

34/2016 – Zmiany w Statucie Spółki

Zarząd Spółki Venture Inc S.A. informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 10.11.2016 roku podjęło decyzję o zmianie Statutu Spółki. Treści uchwał zostały opublikowane przez Emitenta raportem bieżącym nr 33/2016 z dnia 10.11.2016 roku. Zmiany w Statucie Emitenta, były obszerne i obejmowały następujące paragrafy:

Zmieniono §7 ust. 1 i 2

Zmieniono §8 poprzez dodanie ust. 4

Zmieniono §12 w ust.5 oraz poprzez dodanie ust. 10 i ust. 11
Zmieniono §13 w ust. 2, 6, 15, 16, 17, 18, 19, 20 oraz poprzez dodanie ust. 21, 22, 23
Zmieniono §16

Spółka zamiesza w załączniku treść Statut przed i po wprowadzonych zmianach.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważniło Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

Wyżej wymienione zmiany wejdą w życie z dniem ich zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. Informacja o dokonaniu rejestracji zostanie przekazana przez Spółkę w formie raportu bieżącego niezwłocznie po otrzymaniu postanowienia Sądu w przedmiocie powyższego wpisu do KRS.

Podstawa prawna:

§ 4 ust.2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

EBI

Zobacz: statut przed zmianami

Zobacz: statut po zmianach

Dołącz do naszej paczki!