Raporty bieżące

Data publikacji: 21.11.2022

33/2022 (EPSI) – Podwyższenie kapitału zakładowego w Incredible Machines33/2022 (EPSI) –

Zarząd Unfold.vc ASI S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki portfelowej Emitenta: Incredible Machines sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, na którym podjęto uchwałę o podniesieniu kapitału zakładowego z kwoty 29.250,00 zł do kwoty 31.700,00 zł tj. o kwotę 2.450,00 zł poprzez ustanowienia 49 nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, które objęte zostały za wkład pieniężny w kwocie 200.000,00 zł. Nowo-utworzone udziały objął nowy inwestor.
Ponadto, Spółka podpisała umowę o wsparcie, której stronami poza Spółką i nowym inwestorem jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), na podstawie której NCBiR udzieli Spółce wsparcia (grantu) w kwocie 800.000,00 zł.
Zgodnie z zapisami umowy inwestycyjnej podpisanej z nowym inwestorem w zależności od wysokości pozyskanej kwoty kolejnej rundy finansowania możliwa jest zmiana struktury udziałowej. W przypadku niepozyskania kolejnej rundy finansowania w terminie określonym w umowie inwestycyjnej udział Emitenta w kapitale Spółki ulegnie zmniejszeniu do 26,87%

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitent będzie posiadać 27,76% w kapitale zakładowym Spółki.

art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Dołącz do naszej paczki!