Raporty bieżące

Data publikacji: 17.06.2016

32/2016 – Zawarcie Porozumienia Akcjonariuszy i przekroczenie progu 75% w ogólnej liczbie głosów na WZ

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki Venture Inc S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 21 grudnia 2016 roku wpłynęło do Spółki od Pełnomocnika Macieja Jarzębowskiego zawiadomienie o zawarciu porozumienia przez znaczących Akcjonariuszy Spółki: Macieja Jarzębowskiego, Mariusza Ciepłego, Jakuba Sitarza o następującej treści:

„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) (dalej jako „Ustawa”), jako pełnomocnik Akcjonariuszy będących częścią Porozumienia niniejszym zawiadamiam o przekroczeniu progu 75% oraz osiągnięcia udziału 82,95%, w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Venture Inc S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako „Spółka”).

Przekroczenie progu 75% oraz osiągnięcia udziału 82,95%, w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Venture Inc S.A. nastąpiło w wyniku zawarcia w dniu 20 grudnia 2016 r. umowy „Porozumienia Akcjonariuszy Spółki Venture Inc S.A.” („Porozumienie”) pomiędzy akcjonariuszami:

1.Maciej Jarzębowski: posiada 6.145.291 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, co stanowi 41,41 % kapitału zakładowego Spółki, uprawnia do 6.145.291 głosów i stanowi 41,41 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

2.Jakub Sitarz: posiada 4.006.771 akcji zwykły na okaziciela Spółki, co stanowi 27,00 % kapitału zakładowego Spółki, uprawnia do 4.006.771 głosów i stanowi 27,00 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

3.Mariusz Ciepły: posiada 2.157.864 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, co stanowi 14,54 % kapitału zakładowego Spółki, uprawnia do 2.157.864 głosów i stanowi 14,54 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

zwanymi dalej „Akcjonariusze”

Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony i dotyczy wszystkich posiadanych przez Akcjonariuszy akcji. Akcjonariusze Porozumienia zobowiązują się do wspólnego prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki, zgodnego głosowania przez każdego z Akcjonariuszy, ze wszystkich posiadanych akcji na walnych zgromadzeniach Spółki, oraz wspólnego nabywania akcji Spółki.

Po podpisaniu Porozumienia, Zawiadamiający posiada 12.309.926 (słownie: dwanaście milionów trzysta dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji Spółki Venture Inc S.A., co stanowi 82,95% kapitału zakładowego Spółki, uprawnia do 12.309.926 głosów i stanowi 82,95% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcjonariusze oświadczają, że nie występują podmioty zależne od Akcjonariuszy, które posiadają akcje Emitenta oraz nie występują podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) Ustawy.

ESPI

Dołącz do naszej paczki!