Raporty bieżące

Data publikacji: 14.11.2022

31/2022 (ESPI) – Oświadczenie KDPW w sprawie asymilacji akcji serii H Emitenta31/2022 (ESPI) –

Zarząd Spółki Unfold.vc ASI S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) wydał oświadczenie nr 1035/2022 w sprawie asymilacji w depozycie papierów wartościowych 461 656 akcji zwykłych na okaziciela serii H oznaczonych kodem PLVNTIN00045 z akcjami Spółki będącymi w obrocie giełdowym, pod wspólnym kodem PLVNTIN00011.
Datą przeprowadzenia asymilacji serii H w KDPW będzie 17 listopada 2022 roku.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bie��ce i okres
Szczegółowa podstawa prawna:
§17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Dołącz do naszej paczki!